Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LEXIKA s.r.o.

(ďalej len „VOP“) vypracované v súlade so Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Tieto VOP boli vypracované spoločnosťou LEXIKA s.r.o., so sídlom Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35852658, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 28285/B (ďalej len „zhotoviteľ“) za účelom dodržania jednotného postupu pri uzatváraní zmluvných vzťahov, v ktorých na strane zhotoviteľa vystupuje spoločnosť LEXIKA s.r.o., a ktorých predmetom je poskytnutie služieb súvisiacich s predmetom podnikania zhotoviteľa, a to najmä poskytnutie prekladateľských a/alebo tlmočníckych služieb.

 

Článok I
Základné ustanovenia

1. Pre účely VOP sa nasledujúce pojmy vykladajú tak, ako je uvedené v tomto bode VOP:

Všeobecné pojmy

Zhotoviteľ – spoločnosť LEXIKA s.r.o., so sídlom Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35852658, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 28285/B.

Objednávateľ – tuzemská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u zhotoviteľa objednala poskytnutie služieb súvisiacich s predmetom podnikania zhotoviteľa, a to najmä poskytnutie prekladateľských a/alebo tlmočníckych služieb v súlade s týmito VOP.

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu aj len „zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne ďalej aj len „zmluvná strana“.

Faktúra – daňový doklad na dodaný tovar alebo služby, ktorá obsahuje všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky. Faktúra zároveň plní funkciu dodacieho listu a obsahuje identifikačné údaje odberateľa podľa registrácie odberateľa v príslušnej zákonom stanovenej evidencii, referencie na objednávku objednávateľa, primárny kontakt objednávateľa a stručný opis dodaného plnenia. Faktúra sa objednávateľovi odovzdáva pri osobnom prevzatí plnenia, na požiadanie je možné ju zaslať poštou na objednávateľom určenú adresu.

Elektronická faktúra – riadna faktúra vystavená podľa § 74 Zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorú dodávateľ vystavuje výlučne elektronicky a posiela ju odberateľovi elektronickou poštou alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov výmeny alebo sprístupňovania údajov medzi dodávateľom a odberateľom ako osobitný súbor vo formáte PDF.

Dodávateľ je oprávnený vystavovať a posielať objednávateľovi faktúru v elektronickej forme, pričom odberateľ potvrdením týchto Všeobecných obchodných podmienok udeľuje zhotoviteľovi svoj výslovný a neodvolateľný súhlas s vystavovaním, posielaním a doručovaním elektronickej faktúry v súlade s § 71 odsek 1 písmeno b) Zákona o dani z pridanej hodnoty.

Pod vystavením, poslaním a doručením elektronickej faktúry sa rozumie jej: (i) odoslanie na e-mailovú adresu osoby, ktorá plnenie objednávala; (ii) odoslanie na objednávateľom zvolenú e-mailovú adresu na účely prijímania faktúr; alebo (iii) sprístupnenie na webovom sídle zhotoviteľa www.lexika.sk/portal/ v účte objednávateľa, pričom objednávateľ nájde elektronické faktúry po prihlásení do svojho účtu na webovom sídle www.lexika.sk/portal/ v sekcii „Faktúry“ v hlavnom menu.

Prevádzkareň – podľa údajov uvedených v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 101-23537.

Dopyt – dopytom sa pre účely VOP rozumie požiadavka, ktorej predmetom je poskytnutie služieb zhotoviteľa. Dopyt môže byť zhotoviteľovi doručený: (i) osobne, a to zamestnancovi zhotoviteľa v sídle prevádzkarne zhotoviteľa; (ii) prostriedkami hlasovej komunikácie na diaľku (napr. telefonicky); (iii) e-mailom alebo prostredníctvom online formulára zhotoviteľa; alebo (iv) prostredníctvom portálu zhotoviteľa zvolením možnosti „Vyžiadať Cenovú ponuku“.

Cenová ponuka – je dokument v elektronickej alebo tlačenej forme, vystavený zhotoviteľom, adresovaný a preukázateľne doručený objednávateľovi, ktorým zhotoviteľ reaguje na dopyt objednávateľa. Cenová ponuka obsahuje najmä druh požadovanej služby, termín dodania požadovanej služby a cenu za požadovanú službu (celkovú a/alebo jednotkovú cenu), pričom cenová ponuka môže obsahovať niekoľko rozličných variantov požadovanej služby, ktoré sa líšia cenou, resp. termínom dodania, príp. kvalitatívnou úrovňou požadovanej služby. Cenová ponuka nie je pre zmluvné strany záväzná a má obmedzenú časovú platnosť, ktorá je v ponuke uvedená. Pre účely týchto VOP sa podľa Obchodného zákonníka cenová ponuka môže považovať za návrh zmluvy.

Objednávka – je Objednávka plnenia, ktorú objednávateľ vykoná osobne v prevádzkarni zhotoviteľa alebo niektorým zo spôsobov elektronickej komunikácie: (i) e-mailovým vyjadrením súhlasu s predloženou cenovou ponukou; (ii) e-mailovým vyjadrením súhlasu s jedným z variantov v predloženej cenovej ponuke; (iii) odsúhlasením cenovej ponuky kliknutím na odkaz (tlačidlo) „Súhlasím/Objednávam“ v predloženej cenovej ponuke alebo e-mailovej správe, v ktorej je zasielaná; alebo (iv) zvolením možnosti „Spustiť projekt“ v portáli zhotoviteľa.

Potvrdenie objednávky – je dokument v elektronickej alebo tlačenej forme, vystavený zhotoviteľom, adresovaný objednávateľovi, obsahujúci najmä druh objednanej služby, termín dodania požadovanej služby a odhadovanú cenu za požadovanú službu (celkovú a/alebo jednotkovú cenu), ktorý je pre obe zmluvné strany záväzný, a zhotoviteľ ho odovzdá objednávateľovi: (i) pri osobnej objednávke; (ii) elektronickou poštou na poslednú známu e-mailovú adresu objednávateľa.

Externý poskytovateľ – externým poskytovateľom sa pre účely VOP rozumie tuzemská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednávateľovi poskytuje, resp. dodáva služby súvisiace s predmetom podnikania objednávateľa, a to najmä prekladateľské a/alebo tlmočnícke služby a/alebo iné jazykové služby.

Protokol o poskytnutí tlmočníckych služieb – je dokument vyhotovený zhotoviteľom ako potvrdenie o dodaní plnenia v prípade, že predmetom plnenia je poskytnutie tlmočníckych služieb. Protokol predkladá zhotoviteľ alebo jeho externý poskytovateľ na podpísanie objednávateľovi bezprostredne po poskytnutí služby, pričom objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že mu objednaná služba bola dodaná v zmysle objednávky.

Dodávka – dodávkou sa pre účely VOP rozumie dodanie služby, ktorú si objednávateľ objednal u zhotoviteľa.

 

Pojmy týkajúce sa prekladateľských a tlmočníckych služieb

Preklad – písomný prevod textu, a to najmä písaného textu, z jedného jazyka (tzv. zdrojového jazyka) do iného jazyka (tzv. cieľového jazyka) pri zachovaní významu prekladaného obsahu v cieľovom jazyku.

Úradný preklad – je preklad vyhotovený v súlade so Zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov. Úradný preklad je dodávaný v tlačenej podobe a je neoddeliteľne spojený s vytlačeným obsahom v zdrojovom jazyku.

Tlmočenie – ústny prevod textu, a to najmä hovoreného textu, z jedného jazyka (tzv. zdrojového jazyka) do iného jazyka (tzv. cieľového jazyka) pri zachovaní významu tlmočeného obsahu v cieľovom jazyku.

Konzekutívne tlmočenie – sprostredkovanie významu hovoreného slova medzi dvoma jazykmi v krátkych intervaloch, keď rečník po určitom úseku poskytne tlmočníkovi priestor na pretlmočenie obsahu do cieľového jazyka.

Simultánne tlmočenie – takmer bezprostredné plynulé sprostredkovanie hovoreného slova medzi dvoma či viacerými jazykmi. Simultánne tlmočenie možno realizovať len pomocou tlmočníckej techniky, pričom ho zabezpečujú dvaja tlmočníci.

Úradné tlmočenie – sprostredkovanie významu hovoreného slova medzi dvoma jazykmi v krátkych intervaloch, keď rečník po určitom úseku poskytne tlmočníkovi priestor na pretlmočenie obsahu do cieľového jazyka. Tlmočníkom je osoba v zmysle Zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.

Jazyková korektúra – kontrola preloženého textu korektorom, rodeným hovoriacim cieľového jazyka, ktorý zabezpečí terminologickú jednotnosť a upraví štýl prekladu.

Predtlačová korektúra – predtlačová korektúra preloženého textu slúži na odstránenie prípadných chýb, ktoré mohli vzniknúť pri formátovaní či zalamovaní textov. Korektor sa zameriava na kontrolu preklepov, nesprávneho rozdelenia slov na konci riadkov a iných formálnych nedostatkov.

Revízia prekladu – dvojjazyčné preskúmanie vhodnosti obsahu v cieľovom jazyku v porovnaní s obsahom v zdrojovom jazyku na dohodnutý účel, pričom cieľom je dôkladne porovnať, a podľa potreby upraviť alebo opraviť, preložený text po jazykovej, obsahovej a terminologickej stránke. Pokiaľ revízia nie je objednaná, nie je preklad v súlade s STN ISO 17100.

Kontrola vlastného prekladu – preskúmanie obsahu v cieľovom jazyku vykonané prekladateľom.

Počítačom podporovaný preklad (CAT) – časť prekladateľského pracovného postupu, v ktorej sa používajú softvérové aplikácie na podporu človeka (prekladateľa) počas prekladu. Nejde o strojový/automatizovaný preklad.

Strojový preklad – automatizovaný preklad textu alebo reči z jedného prirodzeného jazyka do druhého jazyka pomocou počítačového systému.

Post-editácia – úprava a oprava výstupu strojového prekladu. Post-editor podľa dohodnutej špecifikácie upravuje automaticky vygenerovaný výstup nástroja na strojový preklad. Nevzťahuje sa to na situáciu, keď prekladateľ vidí a používa návrhy nástroja na strojový preklad, ktorý je súčasťou nástroja na počítačom podporovaný preklad (CAT).

Titulkovanie – titulky sú písomnou formou zvukového alebo obrazového obsahu. Obsahujú prepis hovoreného slova alebo inak dopĺňajú informácie o práve zobrazenom vizuálnom obsahu. Titulkovanie zahŕňa preklad obsahu zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka, vloženie preloženého obsahu do vizuálneho prostredia a jeho vhodné načasovanie.

Grafická úprava (DTP) – grafická úprava textov, grafov a obrázkov do požadovanej podoby v príslušnom grafickom editore v kvalite vhodnej na ďalšiu reprodukciu či tlač.

Formátovanie a úprava textu – grafická úprava tlačeného alebo strojovo nespracovateľného obsahu v zdrojovom jazyku (napr. vo formáte PDF, JPG a pod.) tak, aby ho bolo možné preložiť a cieľový obsah dodať v požadovanej podobe v príslušnom súborovom formáte.

 

Úrovne prekladateľských služieb

V závislosti od účelu použitia preloženého obsahu ponúka spoločnosť LEXIKA nasledujúce úrovne prekladateľských služieb:

Základná úroveň – najrýchlejšia a najlacnejšia úroveň vhodná na preklady textov, ktoré sú určené na pracovné použitie. Preložený text po sebe skontroluje prekladateľ. Text môže byť horšie čitateľný a môže obsahovať drobné nedostatky. Táto úroveň nezahŕňa revíziu a nie je v súlade s požiadavkami STN ISO 17100.

Štandardná úroveň – preložený text je revidovaný druhým prekladateľom, ktorý porovnáva preložený text s originálom, kontroluje a podľa potreby opravuje jazykovú, obsahovú a terminologickú stránku. Takto vyhotovený preklad spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 17100. Táto úroveň je vhodná na preklady textov, pri ktorých sa kladie dôraz na obsahovú a terminologickú presnosť, napríklad právnej a technickej dokumentácie.

Publikačná úroveň – preložené texty sú revidované druhým prekladateľom a jazykovo korigované rodeným hovoriacim cieľového jazyka. Úroveň je vhodná na preklady textov, ktoré sa použijú na prezentačné účely a majú spĺňať vysoké požiadavky na obsahovú správnosť, ako aj veľmi dobrú čitateľnosť – napr. marketingové materiály.

 

Kategorizácia chýb a kvalita prekladateľských služieb

Drobná chyba – nepresnosť, ktorá nepatrne posúva význam obsahu alebo nevhodný štýl, ktorý neovplyvní význam, ani neuvedie čitateľa do omylu, ale bude možné si ju všimnúť. Drobná chyba vo formátovaní (napr. zámena tučného písma a kurzívy), preklep neovplyvňujúci význam. Gramatická alebo syntaktická chyba, ktorá len minimálne porušuje pravidlá pravopisu cieľového jazyka.

Závažná chyba – nepresnosť, ktorá môže čitateľa zmiasť alebo uviesť do omylu, napr. zmena významu, nepresnosť, gramatická alebo štylistická chyba, resp. vynechanie textu. Chyba v exponovanej časti textu, softvéri, aplikácii (nadpis, hlavička, názov kapitoly a pod.). Významná gramatická alebo syntaktická chyba.

Hrubá chyba – zrejmá a mimoriadna chyba s veľkým dopadom na celý preložený obsah. Je to napr. chyba na titulnej strane alebo v obsahu, spôsobujúca nefunkčnosť aplikácie, softvéru alebo webovej stránky. Chyba, ktorá môže mať právne, bezpečnostné, zdravotné alebo finančné dôsledky. Chyba, ktorá spôsobí urážku alebo pôsobí urážlivo.

Obsah – čokoľvek, čo predstavuje zmysluplné informácie alebo poznatky.

Text – obsah v písomnej forme.

Zdrojový jazyk – jazyk, v ktorom je vytvorený obsah určený na preklad/tlmočenie.

Cieľový jazyk – jazyk, do ktorého sa prekladá/tlmočí.

Normostrana – je na účely počítania rozsahu text pozostávajúci z 1 800 znakov vrátane medzier.

Riadok – je na účely počítania rozsahu riadok pozostávajúci z 55 znakov vrátane medzier.

Slovo – je na účely počítania rozsahu znak alebo súbor znakov, ktorý je na začiatku a na konci oddelený medzerou.

Zdrojové slovo – slovo (podľa vyššie uvedenej definície) v zdrojovom texte, t. j. v texte, ktorý sa má prekladať.

Cieľové slovo – slovo (podľa vyššie uvedenej definície) v cieľovom, t. j. preloženom texte.

 

2. Zmluvné strany spolu môžu komunikovať a doručovať si navzájom dokumenty týmito spôsobmi:

(i)    osobne, najmä v sídle prevádzkarne zhotoviteľa, kde je zhotoviteľ zastúpený prostredníctvom svojich zamestnancov;
(ii)   prostriedkami hlasovej komunikácie na diaľku (napr. telefonicky);
(iii)  v listinnej podobe, a to prostredníctvom doručovateľa s poštovou licenciou alebo prostredníctvom posla, kuriéra a pod.;
(iv)  elektronickou poštou (e-mailom) alebo prostredníctvom portálu zhotoviteľa (ďalej aj len „elektronická komunikácia“ alebo „elektronické prostriedky“).

3. Strany sa dohodli, že v plnom rozsahu uznávajú vzájomnú komunikáciu prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak táto zmluva výslovne nevyžaduje inú formu, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a portálu zhotoviteľa. Elektronická komunikácia je účinná a záväzná aj bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Objednávateľ je povinný zabezpečiť ochranu prístupových údajov k portálu zhotoviteľa a k svojim elektronickým prostriedkom pre elektronickú komunikáciu pred ich stratou, zničením alebo odcudzením, nie je oprávnený ich sprístupňovať akejkoľvek tretej osobe a nesie úplnú zodpovednosť za ich použitie alebo zneužitie treťou osobou.

 

Článok II
Predmet zmluvného vzťahu

1. Predmetom zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom je záväzok zhotoviteľa poskytnúť objednávateľovi služby súvisiace s predmetom činnosti zhotoviteľa, a to najmä prekladateľské a/alebo tlmočnícke služby v súlade s týmito VOP, a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

 

Článok III
Podmienky vzniku zmluvného vzťahu

1. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniká doručením potvrdenia objednávky objednávateľovi, pričom potvrdenie objednávky môže byť objednávateľovi doručené:

(i)  osobne v prevádzkarni zhotoviteľa. Takto vystavené a doručené potvrdenie je priamou reakciou na dopyt, ktorý objednávateľ doručil zhotoviteľovi taktiež osobne v prevádzkarni zhotoviteľa. Na základe takéhoto dopytu zhotoviteľ, resp. zamestnanec zhotoviteľa, ústne informuje objednávateľa o podmienkach poskytnutia požadovanej služby; alebo

(ii) e-mailom, pričom takéto potvrdenie je reakciou na predchádzajúci súhlas objednávateľa s cenovou ponukou, resp. jej časťou, ktorý bol doručený zhotoviteľovi taktiež e-mailom. Potvrdenie sa považuje za doručené v momente jeho odoslania na e-mailovú adresu objednávateľa, z ktorej bol zhotoviteľovi doručený súhlas s cenovou ponukou, resp. jej časťou.

2. Potvrdenie objednávky musí obsahovať najmä tieto údaje:

(i)  údaje o objednávanej službe v rozsahu: druh požadovanej služby s presnou špecifikáciou konkrétnej služby poskytovanej zhotoviteľom podľa platného znenia cenníka zhotoviteľa; požadovaný termín dodania; cenu, resp. spôsob výpočtu výslednej ceny, príp. odhadovanú cenu; spôsob doručenia/odovzdania dodávky (s uvedením presných kontaktných údajov osoby oprávnenej prevziať a/alebo potvrdiť prevzatie dodávky) a prípadné osobitné požiadavky objednávateľa (napr. odkaz na podpornú dokumentáciu, použitie CAT programov, prekladovú pamäť, terminologické slovníky a pod.) alebo akékoľvek špecifické informácie ku konkrétnej objednávke; a zároveň

(ii) údaje o objednávateľovi v rozsahu:

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH, meno a kontaktné údaje (predovšetkým e-mail a/alebo telefónne číslo) zástupcu zmluvnej strany (príp. osoby poverenej zmluvnou stranou, pričom za oprávnenosť osoby, ktorá prevezme a/alebo potvrdí prevzatie plnenia, konať v mene objednávateľa zodpovedá výlučne objednávateľ) v prípade, že objednávateľ je právnická osoba;

- meno a priezvisko, trvalý pobyt, kontaktné údaje (predovšetkým e-mail a/alebo telefónne číslo) v prípade, že objednávateľ je fyzická osoba.

3. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každého zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Objednávateľ svojím súhlasom s podmienkami, poskytnutým v zmysle ods. 1 (i) tohto článku a/alebo súhlasom s cenovou ponukou zhotoviteľa poskytnutým v zmysle ods. 1 (ii), bezvýhradne potvrdzuje svoj súhlas s týmito VOP.

 

Článok IV
Odovzdanie a prevzatie plnenia

1. Objednávateľ je povinný prevziať plnenie poskytnuté zhotoviteľom v termíne a spôsobom uvedeným v potvrdení objednávky. Objednávateľ (resp. zamestnanec objednávateľa poverený prevzatím, osoba oprávnená konať v mene objednávateľa a pod.) zhotoviteľovi prevzatie plnenia písomne potvrdí, a to buď:

(i)     svojím podpisom na vystavenej faktúre (v prípade, že sa plnenie dodáva osobne v listinnej alebo elektronickej podobe);
(ii)    e-mailom (vo všetkých ostatných prípadoch okrem bodu (i), ak je predmetom plnenia poskytnutie prekladateľských služieb); alebo
(iii)  svojím podpisom na protokole o poskytnutí tlmočníckych služieb, ktorý zhotoviteľ (resp. externý poskytovateľ zhotoviteľa) predloží objednávateľovi bezprostredne po poskytnutí tlmočníckych služieb a ktorý je objednávateľ povinný písomne potvrdiť.

2. Plnenie zhotoviteľa sa považuje za dodané: (i) dňom jeho odoslania predovšetkým e-mailom; (ii) dňom odoslania e-mailovej správy s odkazom na portál zhotoviteľa alebo iné úložiska údajov, z ktorého je možné plnenie prevziať; alebo (iii) dňom odoslania prostredníctvom doručovateľa s poštovou licenciou, prípadne osobného prevzatia v prípade, že predmetom plnenia je poskytnutie prekladateľských služieb; alebo (iv) dňom, keď je predmet plnenia dodaný, v prípade, že predmetom plnenia je poskytnutie tlmočníckych služieb.

3. Zhotoviteľ je oprávnený v zmysle požiadavky objednávateľa odoslať hotové plnenie objednávateľovi elektronickými prostriedkami, najmä, no nielen, odoslať e-mailom alebo sprístupniť ho na prevzatie z portálu zhotoviteľa, s čím objednávateľ výslovne súhlasí. Pokiaľ objednávateľ v objednávke výslovne nepožiadal zhotoviteľa o konkrétny spôsob dodávky plnenia, zhotoviteľ je oprávnený odoslať plnenie objednávateľovi akýmkoľvek spôsobom. Objednávateľ berie na vedomie, že zhotoviteľ nezodpovedá za predmet plnenia od momentu odoslania, ani za omeškanie dodávky spôsobené povahou zvoleného spôsobu odoslania, tretími osobami alebo vyššou mocou. Objednávateľ zároveň berie na vedomie, že niektoré spôsoby dodania (napr. kuriérom) môžu byť spoplatnené. V prípade, že po uzavretí zmluvného vzťahu dôjde k zmene spôsobu doručenia plnenia v zmysle požiadavky objednávateľa, všetky náklady spojené s takouto zmenou znáša objednávateľ.

4. V prípade, že hotové plnenie nie je z objektívnych príčin možné doručiť požadovaným spôsobom, zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú snažiť dohodnúť na náhradnom spôsobe doručenia. V prípade, že sa na takomto spôsobe zmluvné strany nedohodnú, spôsob doručenia zvolí zhotoviteľ. Náklady spojené s náhradným doručením znáša v plnom rozsahu objednávateľ.

5. Ak objednávateľ napriek opakovaným upozorneniam zo strany zhotoviteľa vyhotovené plnenie neprevezme alebo odmietne prevziať, príp. odmietne potvrdiť prevzatie už poskytnutého plnenia, považuje sa plnenie za dodané v deň, keď plnenie malo byť poskytnuté podľa údajov uvedených na potvrdení objednávky. V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať protokol o poskytnutí tlmočníckych služieb aj napriek tomu, že tlmočnícke služby mu boli poskytnuté, považuje sa plnenie za dodané dňom, keď boli služby poskytnuté.

6. V prípade, že nastane situácia uvedená v ods. 5 tohto článku, zhotoviteľ má právo účtovať si cenu za takéto plnenie v plnej výške a objednávateľ je povinný takto účtovanú cenu zhotoviteľovi v plnej výške uhradiť.

 

Článok V
Ceny služieb a cena plnenia

1. Ceny všetkých služieb sú zmluvné a dojednávajú sa medzi objednávateľom a zhotoviteľom písomne. Sú definované buď v cenovej ponuke, ktorú objednávateľ odsúhlasuje, alebo v samostatnej zmluve.

2. Objednávateľ, ktorý v zmysle čl. III ods. 1 týchto VOP pre požadovanú službu odsúhlasí informácie poskytnuté zamestnancom zhotoviteľa alebo doručenú cenovú ponuku, zároveň s vyjadrením súhlasu vyhlasuje, že s cenami tam uvedenými bezvýhradne súhlasí.

3.Cena plnenia prekladateľských služieb je stanovená na základe druhu prekladu, jazykovej kombinácie, špecializácie textu, kvality obsahu v zdrojovom jazyku, súborového formátu poskytnutého obsahu v zdrojovom jazyku, rýchlosti vyhotovenia, požadovanej grafickej úpravy a ďalších požiadaviek objednávateľa.

4. Cena plnenia tlmočníckych služieb je stanovená na základe druhu tlmočenia, jazykovej kombinácie, miesta a času tlmočenia, dĺžky konania tlmočenia, ako aj ďalších požiadaviek objednávateľa.

5. Jednotková cena uvedená v cenovej ponuke a potvrdení objednávky je konečná.

6. Celková cena plnenia uvedená v cenovej ponuke a potvrdení objednávky je predbežná. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že cena plnenia, o ktorej je v zmysle čl. III týchto VOP informovaný a ktorá je uvedená v cenovej ponuke, je cenou predbežnou, stanovenou predovšetkým na základe odhadu zhotoviteľa. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje, že zhotoviteľovi uhradí skutočnú cenu plnenia stanovenú v súlade nasledovným odsekom VOP.

7. Výsledná cena plnenia sa vypočíta takto:

(i)   v prípade, že je predmetom plnenia poskytnutie prekladateľských služieb, vypočíta sa ako súčin počtu zdrojových jednotiek textu alebo cieľových jednotiek textu podľa skutočného rozsahu dodanej služby (napr. normostrán, fyzických strán, riadkov, slov, znakov a pod.) a jednotkovej ceny uvedenej v potvrdení objednávky alebo samostatnej zmluve.

i.    Minimálne účtované množstvo preloženého textu je 1 normostrana, resp. 250 slov.

ii.   Rozsah preloženého textu v cieľovom jazyku sa v prípade účtovania na normostrany zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto normostrany nahor s výnimkou úradného prekladu, keď sa výsledný počet normostrán zaokrúhľuje na celú stranu nahor. Výsledný počet riadkov sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor. Výsledný počet slov sa nezaokrúhľuje.

iii.  Ak sú prekladateľské a obdobné služby po vzájomnej dohode účtované inými jednotkami, napr. počtom minút textu určeného na preklad, použijú sa tieto jednotky zaokrúhlené na celé číslo.

(ii)  v prípade, že je predmetom plnenia poskytnutie tlmočníckych služieb, vypočíta sa ako súčin počtu jednotiek (hodina, ½ deň (4 hodiny), celý deň (8 hodín)) a jednotkovej ceny uvedenej v potvrdení objednávky alebo samostatnej zmluve.

Súčasťou výslednej ceny sú aj ceny ostatných služieb uvedených v potvrdení objednávky alebo skutočne dodaných objednávateľovi na základe dodatočných požiadaviek a pokynov objednávateľa.

8. Objednávateľ berie na vedomie, že všetky ceny uvedené v cenovej ponuke alebo v potvrdení objednávky sú uvedené bez DPH a ku každej cene účtuje zhotoviteľ DPH podľa aktuálnej platnej sadzby v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

Článok VI
Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi príslušný daňový doklad na účely úhrady ceny plnenia zo strany objednávateľa. Vystavenie dokladu je možné najskôr v deň, keď bola služba dodaná, a najneskôr posledný kalendárny deň v mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.

2. Pokiaľ bolo dohodnuté, že zhotoviteľ vystaví objednávateľovi daňový doklad až po ukončení a odovzdaní plnenia, ale jeho ukončenie a dodanie sa neúmerne predlžuje z dôvodov na strane objednávateľa dlhšie ako 1 mesiac, zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi daňový doklad na už vykonané a dodané plnenie.

3. Objednávateľ je povinný uhradiť daňový doklad vystavený zhotoviteľom v zmysle ods. 1 tohto článku v lehote jeho splatnosti uvedenej na príslušnom doklade.

4. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny dodávky, objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že čiastková úhrada zo strany objednávateľa sa v zmysle ustanovenia § 330 ods. 2 Obchodného zákonníka najskôr započíta na úhradu úrokov a až následne na úhradu istiny.

5. Zhotoviteľ je pred vystavením a zaslaním potvrdenia objednávky oprávnený požadovať od objednávateľa zloženie zálohy až do výšky 100 % z ceny plnenia. Pre takýto prípad môže zhotoviteľ vystaviť objednávateľovi zálohovú faktúru splatnú v termíne uvedenom na príslušnej faktúre. Ak objednávateľ predmetnú zálohu v zmysle vyššie uvedeného neuhradí, zhotoviteľ nie je povinný vystaviť a odoslať objednávateľovi potvrdenie objednávky, a preto, v zmysle čl. III ods. 1 VOP, medzi zhotoviteľom a objednávateľom zmluvný vzťah podľa týchto VOP nevzniká.

 

Článok VII
Kvalita dodávky a reklamácie

1. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi presne špecifikovať svoje požiadavky v súvislosti s požadovanou službou, a to už v dopyte, najneskôr však pri schvaľovaní cenovej ponuky v zmysle čl. III ods. 1 VOP. V prípade, že si objednávateľ túto povinnosť nesplní, nie je oprávnený reklamovať dodané plnenie z dôvodov nesplnenia požiadaviek, a to ani vznesených kedykoľvek neskôr.

2. Ak objednávateľ požaduje dodržanie odbornej terminológie, špeciálnych výrazov, skratiek a pod., je povinný:

(i)  v prípade, že predmetom plnenia je poskytnutie prekladateľský služieb, odovzdať zhotoviteľovi najneskôr pri schvaľovaní cenovej ponuky v zmysle čl. III ods. 1 VOP prehľad používanej terminológie, výrazov, resp. skratiek v príslušnom jazyku, príp. dať zhotoviteľovi k dispozícii iné adekvátne pomocné materiály alebo určiť osobu, ktorá bude poverená konzultáciou odborných termínov;

(ii) v prípade, že predmetom plnenia je poskytnutie tlmočníckych služieb, a v prípade, že ich má objednávateľ k dispozícii, poskytnúť zhotoviteľovi najneskôr pri schvaľovaní cenovej ponuky v zmysle čl. III ods. 1 VOP vypracované pomocné texty, a to najmä v prípadoch, kedy sa vyžaduje použitie odbornej terminológie.

3. Ak si objednávateľ nesplní povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku VOP, resp. ak osoba poverená konzultáciou v zmysle ods. 2 tohto článku VOP nebude na požiadanie zhotoviteľa k dispozícii, nie je objednávateľ oprávnený reklamovať dodané plnenie z dôvodu vád, ktorým by sa mohlo predísť, ak by si objednávateľ predmetné povinnosti riadne a včas splnil.

4. Dodané plnenie má vady a môže byť objednávateľom reklamované v prípade, že bolo poskytnuté v hrubom rozpore s podmienkami zmluvného vzťahu, ktoré boli dohodnuté a odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom, a/alebo ak plnenie nie je zrealizované v zodpovedajúcej gramatickej, štylistickej alebo významovej kvalite v zmysle požadovanej služby a/alebo požiadaviek objednávateľa adresovaných zhotoviteľovi v zmysle ods. 1 a 2 tohto článku VOP.

5. Zhotoviteľ na preklady poskytuje časovo neobmedzenú záruku kvality, čo znamená, že objednávateľ je oprávnený uplatniť si nároky z chýb v dodanom preklade v neobmedzenej časovej lehote po dodaní prekladu, reklamácia však musí byť vznesená bez zbytočného časového odkladu po tom, ako sa o dôvode na reklamáciu dozvedel alebo sa o ňom mohol pri náležitej pozornosti dozvedieť.

6. V prípade, že zhotoviteľ na základe zmluvy alebo inej písomnej dohody s objednávateľom nebude môcť uchovávať zdrojové a cieľové texty a nemal by ich z tohto dôvodu k dispozícii v dobe prípadnej reklamácie, objednávateľ si reklamáciu nebude môcť uplatniť.

7. Reklamáciu je potrebné uplatniť vždy písomnou formou, pričom v reklamácii musí byť uvedený dôvod reklamácie, konkrétny popis reklamovaných vád, ako aj to, čoho sa objednávateľ domáha.

8. V prípade, že zhotoviteľ uzná reklamáciu objednávateľa, je v prípade prekladu povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho opravu. Ak v konkrétnom prípade vykonanie revízie nie je možné, resp. objednávateľ ponúkanú revíziu odmieta, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny plnenia. Na výške zľavy sa zhotoviteľ a objednávateľ dohodnú.

9. Ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom vznikne spor vo veci oprávnenosti uplatnených nárokov objednávateľa zo zodpovednosti za vady v zmysle vyššie uvedeného, zaväzujú sa objednávateľ a zhotoviteľ riešiť prípadný spor prednostne cestou zmieru.

10. V prípade, že zmluvné strany nie sú v zmysle predchádzajúceho článku schopné, resp. ochotné vyriešiť vzniknutý spor, môžu sa dohodnúť na zaslaní sporného textu na posúdenie nezávislému odborníkovi (primárne prekladateľovi zapísanému v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR), na ktorom sa obe zmluvné strany zhodnú. Nezávislý odborník vypracuje posudok, v ktorom sa vyjadrí najmä k oprávnenosti uplatnených nárokov.

11. Náklady na vyhotovenie posudku znášajú obe zmluvné strany rovným dielom, t. j. každá zmluvná strana uhradí nezávislému odborníkovi polovicu z celkových nákladov ešte pred jeho vypracovaním. Posudok je pre obe zmluvné strany záväzný.

12. Ak sa nároky uplatnené objednávateľom preukážu na základe posudku vypracovaného v zmysle predchádzajúceho článku ako neoprávnené, náklady na vypracovanie posudku znáša objednávateľ v plnej výške a zároveň sa vzdá ďalších nárokov zo zodpovednosti za vady dodanej služby.

13. Ak sa nároky uplatnené objednávateľom preukážu na základe posudku vypracovaného v zmysle ods. 9 tohto článku ako oprávnené, náklady na vypracovanie posudku znáša zhotoviteľ v plnej výške a taktiež sa zaväzuje vykonať opravu prekladu. Ak v konkrétnom prípade vykonanie revízie nie je možné, resp. objednávateľ ponúkanú revíziu odmieta, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny plnenia. Ak sa na výške zľavy zhotoviteľ a objednávateľ nedohodnú, záväzná bude výšky zľavy určená v posudku.

14. Za prípadné škody, ktoré boli preukázateľne spôsobené vadami poskytnutého plnenia, zodpovedá zhotoviteľ, a to až do výšky ceny takéhoto plnenia.

 

Článok VIII
Odstúpenie od zmluvy a náhrada škody

1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s objednávateľom z dôvodov uvedených v obchodnom zákonníku, ako aj z týchto dôvodov:

-  ak bol na majetok objednávateľa vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo bola povolená reštrukturalizácia;
-  ak objednávateľ napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne splnenie záväzku zhotoviteľa vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom;
-  ak zhotoviteľovi bránia v plnení zmluvného záväzku neodstrániteľné prekážky a/alebo z dôvodu, že zhotoviteľovi nebola zo strany tretích osôb poskytnutá súčinnosť nevyhnutne potrebná na riadne splnenie zmluvného záväzku;
-  ak objednávateľ poruší povinnosť mlčanlivosti v zmysle týchto VOP alebo povinnosti uvedené v čl. XI ods. 2 až 4 týchto VOP;
-  ak objednávateľ prevedie svoje práva zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom vcelku alebo sčasti na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa;
-  ak objednávateľovi, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, zanikne oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti;
-  ak objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou, zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho; alebo
-  ak objednávateľ neuhradí požadovanú zálohu ani napriek opakovanej písomnej výzve.

2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu.

3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká od momentu, keď je prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá spätné účinky. Odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa sa nedotýka nároku zhotoviteľa na náhradu škody vzniknutej porušením povinností zo strany objednávateľa.

4. Odstúpením od zmluvy znáša objednávateľ všetky náklady vynaložené zhotoviteľom za účelom splnenia predmetu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľovi vznikli do momentu účinnosti odstúpenia od zmluvy vo výške podľa dohodnutých cien.

5. V prípade, že od zmluvy odstúpi objednávateľ, má zhotoviteľ popri náhrade nákladov v zmysle vyššie uvedeného taktiež nárok na zaplatenie paušálnej náhrady:

(i)   v prípade, že je predmetom plnenia poskytnutie prekladateľských služieb, vo výške 20 % z ceny objednanej služby;

(ii)  v prípade, že je predmetom plnenia poskytnutie tlmočníckych služieb, vo výške 50 % z ceny objednanej služby za predpokladu, že písomné oznámenie objednávateľa o stornovaní zákazky bolo zhotoviteľovi doručené v lehote dlhšej ako 24 hodín pred dohodnutým termínom dodávky a 100 % z ceny objednanej služby za predpokladu, že písomné oznámenie objednávateľa o stornovaní zákazky bolo zhotoviteľovi doručené v lehote kratšej ako 24 hodín pred dohodnutým termínom dodávky.

6. V prípade, že v dôsledku zavineného konania zhotoviteľa preukázateľne vznikne objednávateľovi v dôsledku takéhoto konania zhotoviteľa škoda, zaväzuje sa zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi škodu až do výšky ceny plnenia.

7. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody voči zhotoviteľovi, ak škoda vznikne v dôsledku skutočností, ktoré nebolo možné predvídať, resp. ktorým nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti a/alebo v dôsledku vyššej moci.

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom dôjde k porušeniu autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva tretích osôb, v dôsledku čoho by mohla byť zhotoviteľovi uložená akákoľvek sankcia a/alebo by mohli byť voči zhotoviteľovi vznesené akékoľvek nároky tretích osôb, uhradí tieto sankcie a/alebo uspokojí vznesené nároky v plnom rozsahu.

9. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o zámere použiť preložený obsahu na prezentačné alebo tlačové účely a objednať si revíziu prekladu a príslušné korektúry. V opačnom prípade berie na vedomie, že nemá nárok na náhradu škody spôsobenej chybami, ktoré by sa mohli revíziou a korektúrami odstrániť.

 

Článok IX
Záväzok mlčanlivosti

1. Záväzok zhotoviteľa, ktorý je uvedený ďalej v tomto článku, platí len v prípade, ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom nebola, resp. nebude uzavretá osobitná dohoda o mlčanlivosti, a to bez ohľadu na jej súčasné či budúce označenie.

2. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o všetkých informáciách týkajúcich sa:

(i)   objednávateľa, s ktorými bol oboznámený v rámci zmluvného vzťahu medzi zhotoviteľom a objednávateľom;
(ii)  klientov, zmluvných strán a partnerov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený v rámci zmluvného vzťahu medzi zhotoviteľom a objednávateľom; a/alebo
(iii) obsahu východiskových textov a vyhotovených prekladov či tlmočenia.

3. Záväzku mlčanlivosti nepodlieha údaj, ktorý má preukázateľne aspoň jednu z týchto vlastností:

(i)   pred poskytnutím je už verejne známym alebo verejne dostupným;
(ii)  údaj je nevyhnutné poskytnúť tretej osobe na základe povinnosti uloženej všeobecne záväzným predpisom alebo rozhodnutím a/alebo opatrením orgánu verejnej správy alebo verejnej moci, ktorým bola zhotoviteľovi uložená povinnosť takú informáciu poskytnúť.

4. K rovnakej povinnosti mlčanlivosti, ako je uvedené v ods. 2 tohto článku, zaviaže zhotoviteľ taktiež svojich externých poskytovateľov.

5. Záväzok mlčanlivosti sa na zhotoviteľa nevzťahuje, ak je takéto poskytnutie informácie nevyhnutné za účelom poskytnutia objednanej služby.

 

Článok X
Osobné údaje

1. Objednávateľ berie na vedomie, že uzavretím tejto zmluvy vzniká zhotoviteľovi zákonné oprávnenie na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je objednávateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby tak, ako je uvedené v článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako „nariadenie“) a § 13 odseku 1 písmena b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“),

2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v zmysle politiky spracúvania a ochrany osobných údajov zverejnenej na adrese www.lexika.sk/o-nas/osobne-udaje/, v ktorej je podrobne opísaný účel a právny základ spracúvania osobných údajov, kategórie spracúvaných osobných údajov, ako aj práv dotknutej osoby.

 

Článok XI
Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť realizáciou plnenia a/alebo uskutočnením dodávky aj tretie osoby.

2. Objednávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa oprávnený akýmkoľvek spôsobom sa kontaktovať s externými poskytovateľmi zhotoviteľa poverenými realizáciou plnenia a/alebo uskutočnením dodávky zhotoviteľom.

3. V prípade, že sa objednávateľ s predchádzajúcim písomným súhlasom zhotoviteľa skontaktuje s externým poskytovateľom povereným vypracovaním prekladu a/alebo poskytnutím tlmočníckych služieb, zaväzuje sa objednávateľ neprerokovávať s daným externým poskytovateľom obchodné podmienky dodávky.

4. Objednávateľ sa výslovne zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o každej novej dohode s externým poskytovateľom povereným vypracovaním prekladu a/alebo poskytnutím tlmočníckych služieb, ako aj o každom pokuse o kontaktovanie objednávateľa zo strany tohto externého poskytovateľa.

5. Zhotoviteľ je oprávnený previesť svoje práva zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom vcelku alebo sčasti na tretie osoby aj bez súhlasu objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený urobiť tak výlučne len s predchádzajúcim písomným súhlasom zhotoviteľa.

6. Objednávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a informáciách, ktoré sa dozvedel v súvislosti so zmluvným vzťahom so zhotoviteľom. Objednávateľ nie je oprávnený obchodné tajomstvo a informácie, ktoré získal od zhotoviteľa pri realizácii zmluvného vzťahu, využiť pre seba ani pre tretie osoby.

7. Pri porušení povinností podľa tohto článku je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € (slovom: jedentisíc eur), a to za každý jednotlivý prípad porušenia bez ohľadu na to, či dodávka bude zrealizovaná alebo nie. Táto zmluvná pokuta je splatná uplynutím tretieho dňa odo dňa porušenia povinnosti zakladajúcej nárok na zmluvnú pokutu, a to bez povinnosti ďalšej výzvy adresovanej objednávateľovi.

8. Uplatnením ustanovení o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zhotoviteľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou vznikla. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať okrem dohodnutej zmluvnej pokuty aj náhradu škody spôsobenej konaním a/alebo nekonaním objednávateľa, pričom je oprávnený domáhať sa aj náhrady škody vo výške presahujúcej dohodnutú výšku zmluvnej pokuty.

 

Článok XII
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom môže byť upravený odchylne od týchto VOP iba na základe písomnej dohody uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

2. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným zákonníkom. Týmto je daná voľba práva zmluvných strán.

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli uzatvoriť zmluvný vzťah upravený týmito VOP podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a v súlade s ustanovením § 262 Obchodného zákonníka vyhlasujú, že v tomto bode je obsiahnutá ich dohoda o voľbe zákona v predpísanej písomnej forme. Príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka sa bude spravovať celý zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom, vrátane všetkých zodpovednostných vzťahov, s výnimkou vzťahov, v ktorých objednávateľ vystupuje ako spotrebiteľ v zmysle platnej legislatívy.

4. V prípade sporov je rozhodujúcim jazykom jazyk slovenský, a to aj v prípade rozhodovania sporov s cudzím prvkom.

5. Zhotoviteľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne meniť. O zmene týchto podmienok informuje objednávateľa, ktorý je touto zmenou viazaný, pokiaľ sa písomne nevyjadrí, že so zmenou nesúhlasí v lehote do troch (3) dní od doručenia oznámenia o zmene. V prípade, že sa objednávateľ v zmysle uvedeného vyjadrí, že so zmenou nesúhlasí, použijú sa nezmenené ustanovenia týchto VOP. Povinnosť informovať objednávateľa o zmene VOP sa považuje za splnenú dňom uverejnenia oznámenia o ich zmene na webovom sídle zhotoviteľa alebo uverejnením nového znenia všeobecných obchodných podmienok na webovom sídle zhotoviteľa.

6. Ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP alebo zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto VOP ukážu ako celkom alebo sčasti neplatné a/alebo neúčinné alebo stratia platnosť a/alebo účinnosť neskôr, platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP alebo uzatvorenej zmluvy tým nie je dotknutá. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu neplatných ustanovení.

7. Tieto VOP sú záväzné pre obe zmluvné strany a sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky potvrdenej oboma zmluvnými stranami.

8. Objednávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa dostatočne a s náležitou starostlivosťou oboznámil s obsahom zmluvy a s obsahom týchto VOP a uplatnil voči ich obsahu všetky svoje pripomienky. Znenie zmluvy a týchto VOP je výsledkom vzájomných rokovaní a vôle oboch zmluvných strán. Objednávateľ potvrdzuje a vyhlasuje, že do zmluvného vzťahu so zhotoviteľom vstupuje dobrovoľne, uvedomujúc si práva a povinnosti, ktoré mu z uzatvorenej zmluvy vyplývajú, a že žiadne z ustanovení uzavretej zmluvy a/alebo týchto VOP nepovažuje za neprimerané alebo neplatné pre prípadný rozpor so zákonom, s poctivým obchodným stykom alebo dobrými mravmi.

9. Tieto VOP sú platné odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle zhotoviteľa, t. j. od 03. 10. 2023.

10. Toto znenie VOP bude účinné pre všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi objednávateľom a zhotoviteľom po 03. 10. 2023.

 

V Bratislave dňa 3. 10. 2023

v. r.

PaedDr. Margita Kmeťová

Konateľ


Kompletné znenie obchodných podmienok si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF: Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LEXIKA s.r.o.