Politika spracúvania a ochrany osobných údajov

Spoločnosť LEXIKA s. r. o., so sídlom Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35852657, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 28285/B, miesto prevádzkarne: Miletičova 21, 821 09 Bratislava, ďalej pre prehľadnosť len „spoločnosť“, „Lexika“ alebo „my“.

Lexika spracúva osobné údaje v súlade s:

  • Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „nariadenie“) a
  • Zákonom č . 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

V zmysle tohto nariadenia a zákona sme prijali príslušné technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov a práv osôb, ktorých osobné údaje spracúvame. LEXIKA je povinná dotknutej osobe poskytnúť detailné informácie o spracúvaní jej osobných údajov, aby splnila povinnosť, ktorú definuje nariadenie.

Táto verzia podmienok spracúvania osobných údajov bola vydaná 25. mája 2018. Z času na čas ju však môžeme aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jej znením na stránke: www.lexika.sk/o-nas/osobne-udaje.

Použitie informácií, ktoré získavame z návštev nášho webu, uvádzame v Politike ochrany súkromia a cookies.

Lexika spracúva tieto skupiny osobných údajov:

a) Osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým je Lexika prevádzkovateľom, keďže definujeme účel a spôsob ich spracúvania.
Sú to údaje, ktoré si vyžiadame od Vás, ako napr. meno, priezvisko, kontaktné údaje a pod.

b) Osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým je Lexika sprostredkovateľom, keďže tieto údaje spracúvame v mene svojich zákazníkov.
Sú to údaje, ktoré môžu byť súčasťou obsahu na spracovanie prostredníctvom našich služieb, napríklad obsahu, ktorý pre Vás máme spracovať, teda preložiť, pretlmočiť, nadabovať, prepísať, graficky upraviť a pod. Prevádzkovateľom týchto údajov ste Vy, nás určujete za ich sprostredkovateľa.

Osobné údaje podľa toho, v akom vzťahu ste voči nám

Pri každodennej práci prichádzame do styku s ľuďmi a ich osobnými údajmi, ktoré sa rôznia podľa toho, v akom sme vzájomnom postavení. Nižšie opisujeme, ktoré Vaše osobné údaje spracúvame v závislosti od toho, či ste náš klient, dodávateľ alebo uchádzač o zamestnanie.

V každej časti sa dočítate:

  • aké údaje a informácie o vás spracúvame;
  • prečo a s akým cieľom ich spracúvame;
  • s kým osobné údaje zdieľame;
  • kde vaše údaje ukladáme a uchovávame;
  • aké sú vaše práva.

Voči LEXIKE vystupujem ako:

Kontaktné údaje

Ak by ste sa s nami chceli spojiť alebo mali pripomienky ohľadom ochrany osobných údajov, pošlite, prosím, e-mail na osobneudaje@lexika.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu LEXIKA s.r.o., Osobné údaje, Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava.