Ochrana osobných údajov dodávateľov prekladateľských služieb

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste naším potenciálnym alebo aktuálnym obchodným partnerom, poskytujúcim prekladateľské, tlmočnícke alebo súvisiace odborné služby.

LEXIKA voči vám vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov, keďže definujeme účel a spôsob ich spracúvania.

Táto verzia podmienok spracúvania osobných údajov bola vydaná 25. mája 2018. Z času na čas ju však môžeme aktualizovať aj bez upozornenia.

Informácie, ktoré získavame z návštev nášho webu, uvádzame v Politike ochrany súkromia a cookies.

Prečo máme prístup k Vašim údajom a prečo ich spracúvame?

Na uzatvorenie a plnenie zmluvy s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracúvať Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracúvanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, na základe ktorej ste Vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou, alebo aby bolo možné na vyžiadanie vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. Spracúvanie je možné na základe nášho oprávneného záujmu alebo na základe povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Kategórie osobných údajov

Keď nám ponúknete spoluprácu, nájdeme Vašu ponuku vo verejne prístupnej databáze poskytovateľov prekladateľských alebo obdobných služieb, prípadne Vás niekto odporučí, spracúvame aj tieto údaje:

Kontaktné a osobné údaje: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailovú adresu, kontaktné údaje pre četovacie služby (napr. Skype), fakturačnú a poštovú adresu, kontaktné jazyky, rodný jazyk, pohlavie, verejne dostupnú fotografiu, URL adresy profilov sociálnych sietí.

Identifikačné a platobné údaje: identifikačné údaje ako IČO, DIČ a IČ DPH, číslo bankového účtu, adresu v službe PayPal.

Informácie o vzdelaní a kvalifikácii: informácie uvedené vo Vašom životopise, medzi inými aj Vaše zručnosti a jazykové znalosti,  doklady o dosiahnutom vzdelaní a certifikáty.

Profesijné informácie: poznámky z výberového konania, poznámky z priebehu plnenia zmluvy, hodnotenie dodaných plnení, vybavenie softvérom a hardvérom, názvy používateľských účtov v iných softvéroch, systémoch a službách.

Osobné údaje spracúvame na tieto účely a ciele

Výber dodávateľov: Vaše údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým zisťujeme, či ste Vy osobne, alebo spoločnosť, ktorú zastupuje, dostatočne kvalifikovaným kandidátom na plnenie zmluvy.

Plnenie zmluvy: Aby sme mohli spĺňať požiadavky našich klientov a medzinárodných noriem o poskytovaní prekladateľských služieb, napr. ISO 17100: Kvalita prekladateľských služieb, potrebujeme sa uistiť, že spĺňate požadované kritériá. Vaše údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým zisťujeme, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate, alebo či spĺňate požiadavky našich klientov na poskytnutie plnenia, napr. kvalifikáciou a predchádzajúcimi skúsenosťami.

Kto má k Vašim údajom prístup

K Vašim osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci vtedy, keď je to potrebné a na vyššie uvedené účely. Všetci zamestnanci pristupujúci k údajom sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Bez Vášho dodatočného písomného súhlasu žiadnym tretím stranám neposkytujeme Váš životopis, kópie Vašich dokladov o dosiahnutom vzdelaní, certifikátov alebo iných osobných dokumentov či údajov, ktoré spracúvame. Ak nám takýto súhlas udelíte, vždy bude viazaný na konkrétny účel, napr. preukázanie našej kvalifikácie na účasť v konkrétnej obchodnej súťaži.

LEXIKA môže poskytnúť Vaše osobné údaje svojim klientom, ak sú nevyhnutne potrebné na plnenie zmluvy, napr. Vaše kontaktné údaje na poskytnutie tlmočníckych služieb. Klientom tiež môžeme poskytnúť plne anonymizovaný životopis alebo jeho súhrn s cieľom dokladovania kvalifikácie alebo možnosti preferenčného výberu konkrétneho dodávateľa.

LEXIKA ako prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje zdieľať so svojimi dodávateľmi, ktorí:

  • sprostredkúvajú alebo zabezpečujú časť našich služieb, napr. ak viacero prekladateľov pracuje na jednom zmluvnom plnení, kedy je potrebná vzájomná koordinácia a komunikácia;
  • poskytujú našej spoločnosti podporné alebo servisné služby, ako je prevádzka nášho informačného systému, účtovné a daňové povinnosť, ďalej právnym zástupcom, servisnej službe, technickej podpore informačných a komunikačných technológií, technickej podpore výrobcov CAT nástrojov.

Umiestnenie Vašich osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú výhradne v priestore EÚ, nedochádza k ich prenosu do tretích krajín.

Ako dlho osobné údaje uchovávame

Vo všeobecnosti uchovávame osobné údaje po nasledujúce doby:

  • ak spracúvame osobné údaje z  dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
  • ak spracúvame osobné údaje z  dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní) a počas doby, keď je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky vyplývajúce zo zmluvy alebo súvisiace so zmluvou;
  • ak spracúvame osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana – po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a počas doby, keď je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky vyplývajúce z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom.

Aké sú Vaše práva?

Aj keď na spracúvanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme súhlas, chceme, aby ste boli oboznámení s tým a rozumeli tomu, ako ich spracúvame.

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, vrátane informácií:

•   prečo spracúvame Vaše osobné údaje;
•   aké kategórie osobných údajov spracúvame;
•   s kým Vaše osobné údaje zdieľame;
•   ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty;
•   aké máte práva;
•   odkiaľ Vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás);
•   či spracúvanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie);
•   či Vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EHP, a ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracúvaniu

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracúvanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracúvaniu namietať.

V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracúvaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami, právami a slobodami.

Vaše osobné údaje však môžeme spracúvať vtedy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie. Preto Vás žiadame, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ste si zmenili meno alebo sa presťahovali.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete nás požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracúvanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania

Od momentu, keď požiadate o opravu Vašich osobných údajov, alebo ak namietate proti ich spracúvaniu, a do momentu, keď budeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracúvanie. To znamená, že Vaše osobné údaje (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracúvať iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného alebo ak existuje významný verejný záujem na spracúvaní.

Môžete nás tiež požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné, ale nechcete, aby sme Vaše osobné údaje vymazali.

Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch, keď si vyžiadame Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Svoje práva si u nás môžete uplatniť bezplatne. Opakovane podaná žiadosť však môže byť spoplatnená.

O Vašej požiadavke (alebo požiadavkách) budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracúvame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracúvame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné, alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Na koho sa môžete obrátiť

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás, prosím, e-mailom na adrese osobneudaje@lexika.sk alebo poštou na adrese: LEXIKA s.r.o., Osobné údaje, Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava.

Vašej požiadavke sa budeme snažiť vyhovieť v primeranom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia Vašej žiadosti.

Ak by ste s našou odpoveďou neboli spokojní alebo by ste mali pochybnosti o dodržiavaní našich povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.