Kvalita prekladov a služieb

V spoločnosti LEXIKA s.r.o. máme od roku 2007 zavedený systém riadenia kvality, ktorý je každoročne auditovaný spoločnosťou TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o.

Politika kvality spoločnosti LEXIKA

Spoločnosť LEXIKA s.r.o. je poskytovateľom prekladateľských služieb. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Politika kvality je postavená na zásadách, ktoré uplatňujeme v týchto oblastiach:

Zákazníci

  • Zákazník má právo na produkt vo vysokej odbornej kvalite a včas. Proces neustáleho zlepšovania sa je preto jednou z hlavných priorít v našej spoločnosti.
  • Našimi hodnotami sú zameranie na zákazníka, udržateľnosť, tímová práca a integrita.
  • Kvalitu chápeme ako plné uspokojenie požiadaviek našich zákazníkov.
  • Kvalitu našich produktov a služieb dosahujeme systematickým sledovaním, vyhodnocovaním a zlepšovaním výkonových parametrov procesov.
  • Prekladateľské služby poskytujeme v zmysle ISO 17100.

Partneri a externí poskytovatelia

  • Pri našej činnosti zohľadňujeme očakávania našich partnerov, zainteresovaných strán a externých poskytovateľov.
  • Rozvíjame a upevňujeme vzťahy s našimi externými spolupracovníkmi a inými partnermi, ktorí priamo ovplyvňujú kvalitu našich produktov a služieb.

Zamestnanci

  • Upevňujeme podmienky kvalitnej práce našich zamestnancov udržiavaním pracovnej pohody, vhodnou komunikáciou a oceňovaním kvalitného pracovného výkonu.

Technológia a infraštruktúra

  • Aktívne podporujeme rozvoj nových technológií, ktoré sú prínosom pre zákazníkov a zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb.

Okolité prostredie

  • Aktívne spolupracujeme s profesijnými asociáciami, ktoré pôsobia v profesionálnej sfére spoločnosti.

 

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje dodržiavať vyššie uvedené zásady, plniť požiadavky zákonov a právnych predpisov a neustále zlepšovať systém manažérstva kvality.

Táto politika je záväzná pre všetkých našich zamestnancov a zmluvných spolupracovníkov.

certifkát ISO 9001 Lexika
certifkát ISO 17100 Lexika