Konsekutívne tlmočenie

Zákazníci spoločnosti LEXIKA najčastejšie využívajú konsekutívne tlmočenie počas prednášok, auditov, obchodných rokovaní alebo seminárov.

Pri konsekutívnom tlmočení rečník necháva po niekoľkých minútach, zvyčajne po vyjadrení ucelenej myšlienky alebo významu, priestor tlmočníkovi na pretlmočenie obsahu do druhého jazyka.

Kontaktujte nás

S dôverou sa obráťte na našich projektových manažérov, ochotne vám

 • zodpovedia otázky,
 • vyberú vhodného tlmočníka,
 • pripravia výhodnú cenovú ponuku,
 • zorganizujú tlmočenie na profesionálnej úrovni.

Získať cenovú ponuku

  O konsekutívnom tlmočení

  Konsekutívne tlmočenie môžeme nazvať aj postupné tlmočenie, keďže hovorené slovo sa tlmočí postupne po častiach alebo niekoľkých vetách do iného jazyka. 

  Priebeh tlmočenia

  Tlmočník sa zvyčajne nachádza v blízkosti rečníka, ktorý necháva po niekoľkých minútach, zvyčajne po vyjadrení ucelenej myšlienky alebo významu, priestor tlmočníkovi na pretlmočenie obsahu do druhého jazyka. Nezvykne sa používať špeciálna tlmočnícka technika.

  Najčastejšie tlmočíme na:

  • auditoch,
  • obchodných stretnutiach,
  • školeniach,
  • prezentáciách,
  • prednáškach,
  • prieskumoch trhu,
  • hĺbkových auditoch a data room činnostiach,
  • tlačových konferenciách.

  Dôvernosť a ochrana údajov

  Vaša dôvera je pre nás záväzkom a ochrana informácií, ktoré sa počas spolupráce s vami dozvieme, je pre nás prvoradá.

  Všetky informácie, ktoré sa naši tlmočníci alebo projektoví manažéri dozvedia, považujeme za dôverné a zmluvne garantujeme, že naši tlmočníci ani pracovníci ich neposkytnú tretím osobám.

  Všetci naši tlmočníci majú podpísanú prísnu dohodu o mlčanlivosti, kde sa zaväzujú k ochrane údajov aj po ukončení spolupráce.

  Jazyky a miesto tlmočenia

  Najviac využívanými jazykmi na tlmočenie sú stále angličtina a nemčina, ale prakticky tlmočíme vo všetkých európskych a neeurópskych jazykoch v kombinácii so slovenčinou a s češtinou alebo medzi viacerými cudzími jazykmi.

  Tlmočenie zabezpečíme na území Slovenska, ale aj v zahraničí.

  Vysoká konsekutíva

  Vysoká konsekutíva je typ konsekutívneho tlmočenia, keď rečník rozpráva vo výrazne dlhších časových intervaloch a tlmočník si musí robiť tlmočnícky zápis. Keď sa rečník odmlčí, tlmočník pomocou zápisu pretlmočí obsah hovoreného do druhého jazyka.

  Tento typ tlmočenia sa využíva hlavne pri tlmočení na najvyššej štátnej úrovni.

  Naši tlmočníci

  Naši tlmočníci sú profesionáli, ktorí ovládajú biznis etiketu, majú skúsenosti s diplomatickým protokolom a účasťou na významných podujatiach a tlmočeniach na Slovensku, v európskych inštitúciách alebo významných spoločnostiach.

  Vďaka viac ako 30-ročným skúsenostiam s tlmočením využívame špičku v oblasti konsekutívneho tlmočenia.

  Časté otázky

  Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie otázky o konsekutívnom tlmočení.

  Pri konsekutívnom tlmočení sa tlmočí hovorené slovo po častiach. To znamená, že rečník istú chvíľu rozpráva a následne sa odmlčí, zatiaľ čo tlmočník jeho prejav tlmočí do iného jazyka. Nasleduje opäť rozprávanie rečníka a takto sa s tlmočníkom striedajú po niekoľkých vetách, resp. ucelených myšlienkach. Preto sa niekedy nazýva aj postupné tlmočenie.

  Cena za konsekutívne tlmočenie sa odvíja od doby tlmočenia. Pri tlmočení sa cena najčastejšie určuje ako deň, resp. poldeň. K cene môžu byť prirátané náklady na dopravu, pri dlhšom tlmočení aj na stravu či ubytovanie.

  Radi vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku na mieru pre vaše tlmočenie.

  Rozdiel medzi konsekutívnym a simultánnym tlmočením spočíva najmä v časovom odstupe medzi tlmočníkom a rečníkom.

  Pri konsekutívnom tlmočení sa rečník a tlmočník v rozprávaní striedajú po častiach (spravidla niekoľko viet).

  Pri simultánnom tlmočení hovoria naraz rečník aj tlmočník, pričom tlmočník si od rečníka udržiava niekoľkosekundový odstup.

  Konsekutívne tlmočenie sa využíva, keď striedanie rečníka a tlmočníka nepôsobí v danej situácii rušivo.

  Najčastejšie sa konsekutívne tlmočia:

  • obchodné a pracovné stretnutia,
  • oficiálne štátne návštevy,
  • panelové diskusie,
  • prednášky, školenia, prezentácie,
  • príhovory,
  • tlačové konferencie,
  • audity,
  • telefonické či konferenčné hovory,
  • spoločenské a kultúrne podujatia.

  Cena za dopravu sa účtuje podľa reálnych nákladov na dopravu, to znamená náklady na pohonné hmoty, prípadne na dopravu prostredníctvom hromadnej dopravy. K týmto nákladom sa pri dlhšej ceste zvyčajne pripočítava aj náhrada za stratu času stráveného na ceste.

  Cena za tlmočenie ako také je rovnaká bez ohľadu na miesto tlmočenia. Pri tlmočení v zahraničí sa táto cena navyšuje o ďalšie nevyhnutné náklady, ako sú doprava, strava či ubytovanie.

  Tlmočenie si môžete objednať online, stačí vyplniť formulár na webe, zaslať nám e-mail alebo zatelefonovať. Na realizáciu tlmočenia potrebujeme poznať základné informácie:

  • jazyková kombinácia,
  • termín a predpokladaná doba tlmočenia,
  • miesto,
  • popis udalosti a témy tlmočenia,
  • či viete poskytnúť tlmočníkovi dopravu, stravu alebo ubytovanie.

  Ideálne je, ak nám pred samotným tlmočením poskytnete aj referenčné materiály týkajúce sa udalosti a danej problematiky. Tlmočník si vopred naštuduje všetko potrebné a tlmočenie bude prebiehať hladko.

  Pojem „vysoká konsekutíva“ znamená, že tlmočník tlmočí dlhšie úseky hovoreného slova. Môže ísť o bloky v trvaní napr. 20 minút. Aby si tlmočník zapamätal, o čom rečník rozpráva, a nevynechal žiadnu dôležitú informáciu, robí si počas rečníkovho prejavu poznámky, tzv. tlmočnícku notáciu (zápis).

  Vysoká konsekutíva sa využíva najmä počas oficiálnych štátnych návštev a verejných prejavov.

  Rozdiel medzi prekladom a tlmočením je vo forme sprostredkovania obsahu.

  Preklad je písomný prevod textu zo zdrojo vého do cieľového jazyka.

  Pri tlmočení ide o ústnu interpretáciu hovoreného slova.

  V porovnaní s originálnym textom je preklad presnejšou verziou obsahu v inom jazyku. Pri tlmočení je reprodukcia voľnejšia, keďže ide o parafrázovanie obsahu.

  Ak sa zruší udalosť a služby tlmočníka potrebovať nebudete, informujte nás o tom čo najskôr. Tlmočníci si bežne plánujú tlmočenia na týždne i mesiace vopred, tým pádom nie sú dostupní pre iné ponuky. S tým súvisia aj prípadné storno poplatky, ktoré sú účtované v závislosti od toho, s akým predstihom nám o zrušení udalosti/tlmočenia dáte vedieť.

  Ak sa vopred dohodnutá doba tlmočenia nečakane predĺži, nadčas je účtovaný na hodiny, ktoré u vás tlmočník strávi navyše.

  Konsekutívne tlmočenie zabezpečujeme v rámci hlavných svetových jazykov. Najčastejšie ide o tlmočenie medzi jazykmi angličtina/nemčinaslovenčina. Vieme však zabezpečiť aj tlmočenie aj v rámci iných jazykov a taktiež medzi dvoma cudzími jazykmi.

  Tlmočníkov vyberáme vždy s ohľadom na udalosť a tému. Pre vaše tlmočenie dohodneme tlmočníka, ktorý sa v danej problematike a terminológii orientuje. Profesionálni tlmočníci venujú pred samotným tlmočením čas dôkladnej príprave na základe referenčných materiálov od vás alebo iných dostupných zdrojov.

  Áno. Tlmočenie je možné realizovať aj na diaľku online vďaka video prenosu. V súčasnosti je možné pre jednoduchšie či kratšie tlmočenia využiť bežne dostupné aplikácie ako Skype či Zoom. Pri väčších, profesionálnejších tlmočeniach sa využívajú online platformy vyvinuté špeciálne pre potreby tlmočenia.

  Takisto je možné aj tlmočenie cez telefón.

  Konsekutívne tlmočenie si spravidla nevyžaduje špeciálnu techniku. Pri menších udalostiach tlmočníkovi postačí poznámkový blok, do ktorého si zapisuje poznámky. Pri tlmočení pre väčšie publikum je užitočný mikrofón, aby bolo tlmočníka dobre počuť.

  Spolupracujeme s profesionálnymi tlmočníkmi s niekoľkoročnou praxou. Naši tlmočníci ovládajú biznisovú etiku, majú skúsenosti s diplomatickým protokolom i účasťou na významných konferenciách a zasadnutiach európskych inštitúcií.

  V Lexike máme s tlmočením viac než 30-ročné skúsenosti. Poskytujeme tlmočenie na najvyššej úrovni.

  Vaša dôvera je pre nás záväzkom. Informácie, ktoré sa počas spolupráce s vami dozvieme, považujeme za dôverné a zmluvne garantujeme, že naši tlmočníci ani pracovníci ich neposkytnú tretím osobám.

  Naši tlmočníci sú špičkou vo svojom odbore. Majú skúsenosti s tlmočením podujatí medzinárodnej a svetovej úrovne.

  Máte záujem o naše služby?

  Napíšte nám, ozveme sa Vám späť.