Úradné preklady

Pri úradnom preklade potvrdzuje prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR svojím podpisom a pečiatkou so štátnym znakom to, že preložený text významovo zodpovedá originálu.

Úradný preklad môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý zložil jazykové a odborné skúšky a je zapísaný v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

Jazyky

Radi pre vás zabezpečíme úradný preklad z angličtiny do slovenčiny, z nemčiny do slovenčiny alebo naopak zo slovenčiny do angličtiny alebo do nemčiny, či v ďalších bežných jazykoch ako sú ruštinafrancúzština a taliančina.

Okrem týchto jazykov poskytujeme úradné preklady aj vo viac ako 40 európskych a ázijských jazykoch.

Termíny dodania

Úradné preklady do väčšiny jazykov vám zabezpečíme do 3 pracovných dní.

Ak preklad potrebujete skôr, za príplatok vám ho dodáme najneskôr do 24 hodín.

Ako vyzerá úradný preklad?

K originálnemu textu sa prikladá preložený text a vyhlásenie prekladateľa, v ktorom potvrdzuje, že obsah textu v oboch jazykoch sa zhoduje.

V listinnej podobe sa vytlačené dokumenty zviažu do jedného zväzku spolu originálnym dokumentom.

Elektronická verzia úradného prekladu sa podpíše mandátnym certifikátom a dodáva sa zvyčajne vo formáte ASiC (.asice).

Zviazať originál alebo kópiu?

Úradné preklady vysvedčení, diplomov a iných jedinečných dokumentov sa nezväzujú s originálom, ale s jeho notársky overenou kópiou. Zabráni sa tak poškodeniu originálu.

Úradný preklad dokumentov s obmedzenou časovou platnosťou (výpis z registra trestov) alebo dokumentov, ktoré je možné vystaviť opakovane (rodný alebo sobášny list) je možné zviazať aj s originálom.

Máte záujem o úradný preklad?

Získajte bezplatnú cenovú ponuku na úradný preklad