Ochrana osobných údajov dodávateľov ostatných služieb

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a Vaše osobné údaje, pretože ste naším potenciálnym alebo aktuálnym obchodným partnerom (s výnimkou dodávateľov prekladateľských alebo podobných služieb).

LEXIKA voči vám vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov, keďže definujeme účel a spôsob ich spracúvania.

Táto verzia podmienok spracúvania osobných údajov bola vydaná 25. mája 2018. Z času na čas ju však môžeme aktualizovať aj bez upozornenia.

Informácie, ktoré získavame z návštev nášho webu, uvádzame v Politike ochrany súkromia a cookies.

Prečo máme prístup k Vašim údajom a prečo ich spracúvame?

Na uzatvorenie a plnenie zmluvy s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracúvať Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracúvanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, na základe ktorej ste Vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou, alebo aby bolo možné na vyžiadanie vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. Spracúvanie je možné na základe oprávneného záujmu alebo na základe povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu.

V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše osobné údaje na poskytovanie informácií o našich službách, analýzach, podujatiach, ktoré by mohli byť vo Vašom najlepšom záujme, alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z  obchodného vzťahu, ktorý reprezentujete.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Aké údaje spracúvame

Spracúvame a uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s Vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme napríklad Vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Kto má k Vašim údajom prístup

K Vašim osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci vtedy, keď je to potrebné a na vyššie uvedené účely. Všetci zamestnanci pristupujúci k údajom sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

LEXIKA ako prevádzkovateľ môže zdieľať Vaše údaje so svojimi ďalšími dodávateľmi, ktorí poskytujú našej spoločnosti podporné alebo servisné služby, ako je prevádzka nášho informačného systému, účtovné a daňové povinnosti, ďalej právnym zástupcom, servisnej službe, technickej podpore informačných a komunikačných technológií, technickej podpore výrobcov CAT nástrojov.

LEXIKA môže poskytnúť Vaše osobné údaje svojim klientom, ak sú nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ak zastupujete dodávateľa, ktorý je súčasťou služieb poskytovaných našim klientom.

Umiestnenie Vašich osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú výhradne v priestore EÚ, nedochádza k ich prenosu do tretích krajín.

Ako dlho osobné údaje uchovávame

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na naplnenie účelu spracovania a účelu, na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať, napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom.

Aké sú Vaše práva?

Aj keď na spracúvanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme súhlas, chceme, aby ste boli oboznámení s tým a rozumeli tomu, ako ich spracúvame. Na základe nariadenia o ochrane osobných údajov máte tieto práva:

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, vrátane informácií:

•   prečo spracúvame Vaše osobné údaje;
•   aké kategórie osobných údajov spracúvame;
•   s kým Vaše osobné údaje zdieľame;
•   ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty;
•   aké máte práva;
•   odkiaľ Vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás);
•   či spracúvanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie);
•   či Vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EHP, a ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracúvaniu

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracúvanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracúvaniu namietať.

V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracúvaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami, právami a slobodami.

Vaše osobné údaje však môžeme spracúvať vtedy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie. Preto Vás žiadame, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ste si zmenili meno alebo sa presťahovali.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete nás požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracúvanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania

Od momentu, keď požiadate o opravu Vašich osobných údajov, alebo ak namietate proti ich spracúvaniu, a do momentu, keď budeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracúvanie. To znamená, že Vaše osobné údaje (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracúvať iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného alebo ak existuje významný verejný záujem na spracúvaní.

Môžete nás tiež požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné, ale nechcete, aby sme Vaše osobné údaje vymazali.

Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch, keď si vyžiadame Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Svoje práva si u nás môžete uplatniť bezplatne. Opakovane podaná žiadosť však môže byť spoplatnená.

O Vašej požiadavke (alebo požiadavkách) budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracúvame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracúvame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné, alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Na koho sa môžete obrátiť

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás, prosím, e-mailom na adrese osobneudaje@lexika.sk alebo poštou na adrese: LEXIKA s.r.o., Osobné údaje, Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava.

Vašej požiadavke sa budeme snažiť vyhovieť v primeranom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia Vašej žiadosti.

Ak by ste s našou odpoveďou neboli spokojní alebo by ste mali pochybnosti o dodržiavaní našich povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.