Ochrana osobných údajov klientov a záujemcov o naše služby

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste naším klientom alebo potenciálnym klientom.

LEXIKA voči Vám vystupuje ako:

1. prevádzkovateľ osobných údajov, keďže definujeme účel a spôsob ich spracúvania;
2. sprostredkovateľ osobných údajov, ak osobné údaje spracúvame vo Vašom mene, napríklad vtedy, ak sa osobné údaje nachádzajú v textoch, zvukovom alebo multimediálnom obsahu určenom na preklad alebo iné spracovanie prostredníctvom nami poskytovaných služieb.

Týmto vyhlásením vysvetľujeme, ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od Vás alebo od tretích strán počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a spoločnosťou LEXIKA s.r.o.

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Táto verzia bola vydaná 25. mája 2018.

Informácie, ktoré získavame z návštev našej webstránky uvádzame v Politike ochrany súkromia a cookies.

LEXIKA ako sprostredkovateľ osobných údajov: osobné údaje ako obsah prekladov

Ide o osobné údaje, ktoré spracúvame na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu, myslíme tým najmä osobné údaje, ktoré by sa mohli nachádzať v textovom, zvukovom alebo multimediálnom obsahu, ktorý by sme pre Vás mali preložiť, tlmočiť alebo inak spracovať.

K údajom budú mať prístup oprávnení zamestnanci, ktorí s nimi pracujú a naši prekladatelia či tlmočníci. Keďže prekladateľské a ďalšie odborné činnosti pre nás realizujú prekladatelia a tlmočníci, ktorí nie sú priamo našimi zamestnancami, získajú naši lingvisti prístup k týmto údajom na nevyhnutne potrebný čas a v zmysle zákona sa stanú sprostredkovateľmi spracúvania osobných údajov.

Keď si u nás objednávate prekladateľské alebo tlmočnícke služby, všetky údaje vrátane osobných údajov, ktoré sa v nich môžu nachádzať, považujeme za prísne dôverné.  Preto sú všetci naši zamestnanci, prekladatelia a tlmočníci viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Prosím, berte na vedomie, že východiskové a preložené texty, ktoré spracúva prekladateľ alebo prekladateľka v zmysle Zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (tzv. úradný alebo súdny prekladateľ), sú na dobu 10 rokov od ich vyhotovenia prekladatelia povinní archivovať na účely prípadnej kontroly zo strany Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

LEXIKA ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúva tieto kategórie osobných údajov:

Osobné kontaktné údaje: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa, kontaktné údaje pre četovacie služby (napr. Skype), číslo bankového účtu, adresa trvalého pobytu alebo sídla, pohlavie, kontaktný jazyk, rodný jazyk, poštová adresa, názov pracovnej pozície, názov oddelenia, názov organizácie, číslo bankového účtu alebo adresa v službe PayPal.

Produkty a služby: dopytované produkty a služby; história vystavených cenových ponúk a  objednávok; súvisiace východiskové, cieľové a referenčné materiály určené na spracovanie vrátane obsahu vo východiskovom a cieľovom jazyku.

Osobné údaje spracúvame na tieto účely a ciele

Administrácia klientov: s cieľom identifikácie, výberu adekvátnej služby, správneho vystavenia a adresovania cenovej ponuky, objednávky a faktúry. Právnym základom na spracúvanie týchto informácií je uzatvorená zmluva alebo úmysel ju uzavrieť medzi spoločnosťou LEXIKA a Vami ako dotknutou osobu.

Priamy marketing: po dodaní prekladu alebo inej služby Vás budeme e-mailom alebo telefonicky kontaktovať, aby sme zistili, ako ste boli spokojní s poskytnutými službami. Našim aktívnym zákazníkom ponúkame možnosť raz za mesiac odoberať e-mailom novinky a oznamy. Z odberu týchto informácií sa môžete jednoducho odhlásiť kliknutím na odkaz v e-mailovej správe.

Ak ste v minulosti využili naše služby, alebo ste nám ako potenciálny klient dali súhlas na zasielanie marketingovej komunikácie, môžeme Vám zaslať relevantné ponuky alebo správy o našich produktoch a službách prostredníctvom e-mailu. Právnym základom na tento účel je náš oprávnený záujem alebo Vami poskytnutý súhlas.

Dane a účtovníctvo: na základe povinností z iných zákonov a predpisov súvisiacich s finančným plnením sme povinní spracúvať určité osobné údaje, ktoré sa nachádzajú napríklad na objednávkach, dodacích listoch alebo faktúrach. Naším právnym základom na tento účel je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z daňových a účtovných predpisov.

Ochrana Vašich a našich práv: osobné údaje môžeme spracúvať na účely riešenia sporov, sťažností, reklamácií alebo iných právnych postupov. Právnym základom na tento účel spracúvania je náš oprávnený záujem.

Súhlas so spracúvaním: ak si od Vás vopred vyžiadame osobitný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžeme Vás kontaktovať v súlade s jeho znením. Svoj súhlas môžete kedykoľvek bezplatne odvolať. Právnym základom na tento účel je Váš súhlas, v niektorých odôvodnených prípadoch aj náš oprávnený záujem.

Kto má k Vašim údajom prístup

Informácie, ktoré ste nám o Vás poskytli, môžeme okrem našich zamestnancov poskytnúť aj vybraným firmám, ktoré konajú v našom mene s cieľom poskytovať nám podporné služby. Zvyčajne ide o organizácie, ktoré nám dodávajú účtovné, daňové, reklamné, marketingové a dátové služby alebo spravujú náš informačný systém. Aj v tomto prípade môžu tieto strany používať Vaše osobné údaje len na účely, ktoré sme opísali vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi.

Osobné údaje sa spracúvajú výhradne v priestore EÚ, nedochádza k ich prenosu do tretích krajín.

Umiestnenie Vašich osobných údajov

LEXIKA ako prevádzkovateľ

Všetky údaje zostávajú v priestore EÚ.

LEXIKA ako sprostredkovateľ

V prípade úradných prekladov, t. j. takých, ktoré sa vyhotovujú v zmysle Zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch z/do slovenského jazyka alebo z/do českého jazyka, zostávajú všetky východiskové aj cieľové texty v priestore EÚ alebo EHS.

V prípade ostatných prekladov spoločnosť LEXIKA spolupracuje s lingvistami, ktorí žijú v krajinách, kde sa hovorí jazykom z/do ktorého prekladajú. Napríklad naši prekladatelia, ktorí prekladajú z nemčiny do slovenčiny, žijú buď na Slovensku, alebo v Nemecku; maďarskí prekladatelia v Maďarsku a podobne. Ak by nejaký dokument obsahoval osobné údaje, tak v prípade prekladu z/do jazykov, ktoré sa používajú v EÚ, zostane v priestore EÚ a EHS, prípadne v niektorej z tzv. tretích krajín schválených EÚ.

Výnimkou môže byť dodanie prekladov alebo iných služieb, kedy sa obsah prekladá z/do jazyka krajiny, ktorá nie je členom EÚ alebo EHS. Príkladom by bol preklad obsahu z anglického jazyka do ukrajinského, tureckého alebo japonského jazyka, keďže takýto preklad by zabezpečili prekladatelia žijúci na Ukrajine, v Turecku či Japonsku.

Ako dlho osobné údaje uchovávame

Vo všeobecnosti uchovávame osobné údaje po nasledujúce doby:

  • ak spracúvame osobné údaje z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
  • ak spracúvame osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní) a počas doby, keď je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky vyplývajúce zo zmluvy alebo súvisiace so zmluvou;
  • ak spracúvame osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana – po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a počas doby, keď je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky vyplývajúce z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom;
  • ak spracúvame osobné údaje na základe súhlasu – po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu.

Aké sú Vaše práva?

Podľa nariadenia o ochrane osobných údajov máte tieto práva:

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, vrátane informácií:

•   prečo spracúvame Vaše osobné údaje;
•   aké kategórie osobných údajov spracúvame;
•   s kým Vaše osobné údaje zdieľame;
•   ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty;
•   aké máte práva;
•   odkiaľ Vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás);
•   či spracúvanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie);
•   či Vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EHP, a ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracúvaniu

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracúvanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracúvaniu namietať.

V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracúvaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami, právami a slobodami.

Vaše osobné údaje však môžeme spracúvať vtedy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie. Preto Vás žiadame, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ste si zmenili meno alebo sa presťahovali.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete nás požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracúvanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

 

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Od momentu, keď požiadate o opravu Vašich osobných údajov, alebo ak namietate proti ich spracúvaniu, a do momentu, keď budeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracúvanie. To znamená, že Vaše osobné údaje (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracúvať iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného alebo ak existuje významný verejný záujem na spracúvaní.

Môžete nás tiež požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné, ale nechcete, aby sme Vaše osobné údaje vymazali.

Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch, keď si vyžiadame Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Svoje práva si u nás môžete uplatniť bezplatne. Opakovane podaná žiadosť však môže byť spoplatnená.

O Vašej požiadavke (alebo požiadavkách) budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracúvame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracúvame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné, alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Na koho sa môžete obrátiť

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás, prosím, e-mailom na adrese osobneudaje@lexika.sk alebo poštou na adrese: LEXIKA s.r.o., Osobné údaje, Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava.

Vašej požiadavke sa budeme snažiť vyhovieť v primeranom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia Vašej žiadosti.

Ak by ste s našou odpoveďou neboli spokojní alebo by ste mali pochybnosti o dodržiavaní našich povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.