Ochrana osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste uchádzačom o zamestnanie v spoločnosti LEXIKA.

Lexika voči Vám vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov, keďže definujeme účel a spôsob ich spracúvania.

Táto verzia podmienok spracúvania osobných údajov bola vydaná 25. mája 2018. Z času na čas ju môžeme aktualizovať aj bez upozornenia.

Informácie, ktoré získavame z návštev nášho webu, uvádzame v Politike ochrany súkromia a cookies.

Kategórie osobných údajov

Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, brigádu alebo inú formu pracovno-právneho vzťahu, získavame od Vás napríklad aj tieto informácie:

Osobné kontaktné údaje: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailovú adresu, kontaktné údaje pre četovacie služby (napr. Skype).

Informácie z Vášho životopisu: informácie o Vašich predchádzajúcich zamestnaniach, vzdelaní, zručnostiach, jazykových znalostiach a ďalšie informácie, ktoré uvádzate vo svojom životopise.

Motivačný list: akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste alebo jeho obdobe, napr. v našom online dotazníku, počas výberového konania.

Doplňujúce informácie: dĺžku praxe od ukončenia vzdelania, dátum možného nástupu do zamestnania, očakávaný nástupný plat v brutto výške, ideálnu výšku platu za Vašu prácu, fázu hľadania práce, v ktorej sa práve nachádzate a pod.

Video nahrávka: na základe Vášho rozhodnutia alebo na základe našej požiadavky nám pred alebo počas výberového konania môžete poskytnúť vyššie uvedené informácie aj formou video nahrávky.

Referencie: ak nám poskytnete mená a kontaktné údaje osôb, s ktorými ste pracovali v minulosti, môžeme sa v zmysle našej dohody rozhodnúť získať od nich referencie.

Osobné údaje spracúvame na tieto účely a ciele

Výber zamestnancov: Vaše údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým zisťujeme, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Kto má k Vašim údajom prístup

LEXIKA môže ako prevádzkovateľ zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za týchto okolností:

  • Na účely získania informácie od tretích strán, ako je uvedené vyššie (referencie), ktorým poskytneme Vaše meno a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o Vás;
  • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť (zazmluvnená výberová agentúra, poskytovateľ online testovacích služieb a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
  • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie Vašich osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú výhradne v priestore EÚ, nedochádza k ich prenosu do tretích krajín.

Ako dlho osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchovávame počas trvania výberového konania. Vymažeme ich 6 mesiacov po tom, čo vyberieme vhodného kandidáta.

Ak na obsadenie pracovnej pozície vyberieme Vás, budeme uchovávať Vaše osobné údaje Vo vašej osobnej zložke aj naďalej podľa príslušnej organizačnej smernice.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať dlhšiu dobu v prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Aké sú Vaše práva?

Aj keď na spracúvanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme súhlas, chceme, aby ste boli oboznámení  s tým a rozumeli tomu, ako ich spracúvame.

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, vrátane informácií:

•   prečo spracúvame Vaše osobné údaje;
•   aké kategórie osobných údajov spracúvame;
•   s kým Vaše osobné údaje zdieľame;
•   ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty;
•   aké máte práva;
•   odkiaľ Vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás);
•   či spracúvanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie);
•   či Vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EHP, a ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracúvaniu

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracúvanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracúvaniu namietať.

V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracúvaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami, právami a slobodami.

Vaše osobné údaje však môžeme spracúvať vtedy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie. Preto Vás žiadame, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ste si zmenili meno alebo sa presťahovali.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete nás požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracúvanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania

Od momentu, keď požiadate o opravu Vašich osobných údajov, alebo ak namietate proti ich spracúvaniu, a do momentu, keď budeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracúvanie. To znamená, že Vaše osobné údaje (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracúvať iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného alebo ak existuje významný verejný záujem na spracúvaní.

Môžete nás tiež požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné, ale nechcete, aby sme Vaše osobné údaje vymazali.

Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch, keď si vyžiadame Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Svoje práva si u nás môžete uplatniť bezplatne. Opakovane podaná žiadosť však môže byť spoplatnená.

O Vašej požiadavke (alebo požiadavkách) budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracúvame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracúvame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné, alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Na koho sa môžete obrátiť

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás, prosím, e-mailom na adrese osobneudaje@lexika.sk alebo poštou na adrese: LEXIKA s.r.o., Osobné údaje, Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava.

Vašej požiadavke sa budeme snažiť vyhovieť v primeranom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia Vašej žiadosti.

Ak by ste s našou odpoveďou neboli spokojní alebo by ste mali pochybnosti o dodržiavaní našich povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.