Podmienky používania online strojového prekladača

Spoločnosť LEXIKA s.r.o., so sídlom Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35852658, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 28285/B, ďalej ako „LEXIKA“ alebo „prevádzkovateľ“, poskytuje službu bezplatného online strojového prekladača pre návštevníkov na webových stránkach www.lexika.sk.

Služba je určená výhradne na informatívne preloženie obsahu medzi slovenským a cudzím jazykom, alebo medzi viacerými cudzími jazykmi. Prevádzkovateľ služby nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, presnosť preloženého textu a prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré by použitím tohto prekladu mohli jeho používateľovi vzniknúť. Používateľ služby je uzrozumený, že texty preložené prostredníctvom tejto služby nie je možné predávať alebo ich poskytovať za odplatu.

Používateľ služby berie na vedomie, že prevádzkovateľ služby online prekladača na webových stránkach www.lexika.sk:

  • si nenárokuje vlastníctvo na akýkoľvek obsah, ktorý sa do online prekladača zadá;
  • nevyužíva obsah zadaný do online prekladača na akékoľvek iné účely, okrem poskytnutia samotnej služby prekladu;
  • nesprístupňuje obsah zadaný do prekladača verejnosti ani ho s nikým nezdieľa, s výnimkou zabezpečenia samotnej služby prekladu, kedy sa text odosiela do služby Google Cloud Translation prostredníctvo rozhrania API. Zabezpečenie údajov v tejto službe sa riadi podmienkami spracovania a zabezpečenia dát spoločnosti Google;
  • text po jeho vložení na web prevádzkovateľa a po potvrdení požiadavky na jeho preklad stlačením príslušného tlačidla odošle pomocou rozhrania API na vzdialené servery, na ktorých sú umiestnené strojové prekladače, kde sa texty na krátky čas uložia, aby ich bolo možné preložiť a zobraziť preložený text. Uložený text sa zo vzdialených serverov zvyčajne odstraňuje po 7 dňoch, v prípade zlyhania služby ho možno dočasne uložiť až na dobu 14 dní;
  • na poskytovanie služby strojového prekladača dostupného na stránkach www.lexika.sk využíva technológie Google machine learning a Google Cloud Translation API poskytované spoločnosťou Google LLC, Google Ireland Limited. Podrobné podmienky využívania tejto služby sú opísané tu.
  • spôsob spracovania údajov zadaných na preklad je opísaný tu.