úradný preklad dokumentov

Aby vám úradný preklad neprerástol cez hlavu
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA


Viac ako 500 zväzkov dokumentov v elektronickej aj tlačenej podobe určených na úradný preklad. Ako v tom všetkom urobiť poriadok, systém a stihnúť termín dodania do 1 týždňa?

Klient:

Agentúra sprostredkúvajúca univerzitné štúdium v EÚ pre občanov z tretích krajín.

Spolu s prihláškou uchádzači predkladajú aj potrebné osobné dokumenty a doklady o vzdelaní, ktorými preukazujú, že spĺňajú požiadavky na štúdium.

Zabezpečujeme:

  • roztriedenie dokumentov,
  • úradný preklad z angličtiny do slovenčiny,
  • podrobnú kontrolu preložených textov,
  • spárovanie listinných originálov so skenmi,
  • asistencia úradným prekladateľom pri tlači a kompletizácii,
  • doručenie a komunikáciu so slovenským adresátom.

jazyková kombinácia

angličtina
> slovenčina

viac ako

2 000
normostrán

špecializácia

osobné dokumenty

formáty súborov

PDF
listinná forma

dokumenty

VÝZVA 1
Množstvo neroztriedených dokumentov

Aby sme mohli na preklade začať pracovať čím skôr, klient nám doručil viac ako 500 zväzkov dokumentov v naskenovanej neroztriedenej elektronickej podobe s tým, že listinnú podobu doručí v priebehu týždňa.

RIEŠENIE: Ako prvý krok sme roztriedili všetky dokumenty. Následne sme identifikovali problematické časti, napr. nečitateľné, zle naskenované alebo chýbajúce časti.

rýchly termín dodania

VÝZVA 2
Krátky termín dodania

Uchádzači o štúdium potrebovali dodržať termín podania prihlášok. Na vyhotovenie všetkých úradných prekladov sme mali 1 týždeň.

RIEŠENIE: Zostavili sme tím úradných prekladateľov, medzi ktorých sme jednotlivé zväzky rozdelili. Keďže išlo o dokumenty rôznych študentov, nevzniklo riziko nekonzistentného prekladu. Aby sme efektívne využili čas, s prekladateľmi sme sa dohodli priebežnom zasielaní elektronickej verzie prekladov na kontrolu.

otáznik

VÝZVA 3
Nečakaný problém – tlačené dokumenty sa odlišovali od elektronických verzií

Po tom, čo nám klient doručil tlačené verzie prekladaných dokumentov, sme zistili, že sa líšili od pôvodne dodaných elektronických dokumentov.

RIEŠENIE: Všetky dokumenty sme museli opätovne roztriediť. Následne sme ich spárovali s preloženými textami a skontrolovali. Časti, ktoré sa nezhodovali, sme v preklade opravili.

kvalitný preklad

VÝZVA 4
Finalizácia podkladov tesne pred termínom dodania

Termín na odovzdanie všetkých prekladov bol v pondelok. V piatok pred tým nám klient dodal posledné listinné originály.

RIEŠENIE: Projektový tím spolu s prekladateľmi v piatok a cez víkend priradili posledné dokumenty, doplnili a skontrolovali nové preklady. Všetko bolo v pondelok ráno pripravené. Všetky preklady klienta boli slovenskou inštitúciou bez výhrad akceptované.