Všeobecné podmienky súťaže LEXIKA

Článok 1.
Organizátor súťaže a podmienky súťaže

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť LEXIKA s.r.o., Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 852 658 (ďalej len „LEXIKA“ alebo „organizátor“).

1.2 Účelom a predmetom týchto podmienok je záväzná úprava podmienok súťaže uskutočnenej pod označením „Súťaž“. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Článok 2
Termín a miesto konania súťaže

2.1 Jednotlivé súťaže s označením „súťaž“ sú časovo limitované a sú uskutočňované v období od začiatku súťaže, t.j. dňa 18. 11. 2019, do konca súťaže, t.j. do dňa 18. 12. 2019. Pre zaradenie do súťaže je potrebné splnenie podmienok súťaže uvedených v čl. 3 a 4 tohto štatútu.

 

Článok 3
Podmienky účasti v súťaži

3.1 Súťaž je určená pre všetkých internetových používateľov (ďalej len „používatelia“), ktorí dovŕšili vek 18 rokov, sú oprávnení zastupovať organizácie, t.j. právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov so sídlom na území Slovenskej republiky. Súťaž nie je určená pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Zapojením sa do súťaže používateľ súhlasí s jej podmienkami a s týmto štatútom.

3.2 Podmienkou účasti v súťaži je splnenie všetkých podmienok pre zapojenie sa do súťaže, ktoré sú uvedené v tomto dokumente.

3.3 Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech organizátora súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora súťaže vrátiť, respektíve nahradiť organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

 3.4 Účasť a šanca na výhru nie je podmienená nákupom ani platbou. Nákupom nezvyšujete svoje šance na výhru.

 

Článok 4
Pravidlá súťaže

 4.1 Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže o výhry, ktorá je realizovaná na webovej stránke https://25rokov.lexika.sk. Súťažiaci bude zaradený do žrebovania o výhry po splnení podmienok bode 4.2 týchto podmienok.

4.2 Podmienky pre zapojenie sa do súťaže:

 • Oprávnenie zastupovať právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa so sídlom v Slovenskej republike.
 • Vek minimálne 18 rokov.
 • Splnenie súťažných úloh – správne odpovedať na súťažné otázky.
 • Súhlas s poskytovaním osobných údajov na marketingové účely organizátora v nasledovnom rozsahu:
  • meno a priezvisko,
  • telefonický kontakt,
  • e-mailová adresa,
  • názov organizácie.
 • Potvrdenie zadanej e-mailovej adresy – kliknutím na odkaz, ktorý bude súťažiacemu doručený v e-mailovej správe po úspešnom odoslaní údajov vyplnených v online formulári.

 

Článok 5
Výhra a určenie výhercov

5.1 Výhrou je kredit na prekladateľské služby poskytované organizátorom vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto Eur). Kredit je možné použiť vo forme zľavy z poskytovaných služieb organizátora súťaže najviac však do výšky 40 % z hodnoty jednorazového plnenia. Počet plnení, pri ktorých výherca kredit použije, nie je obmedzený. Kredit je platný do 31.12.2020. Výherca môže kredit alebo jeho časť previesť na tretiu stranu spĺňajúcu podmienky účasti v tejto súťaži. Platnosť kreditu nie je možné predĺžiť.

5.2 Po uplynutí termínu konca súťaže organizátor spomedzi účastníkov spĺňajúcich podmienky súťaže vyžrebuje troch výhercov. Každý súťažiaci môže vyhrať iba jednu výhru. V prípade opätovného vyžrebovania toho istého alebo personálne prepojeného výhercu sa uskutoční náhradné žrebovanie. Personálne prepojeným výhercom sa myslí organizácia, ktorá má aspoň jednu totožnú osobu vo svojich štatutárnych orgánoch alebo vlastníkoch.

5.3 Do žrebovania budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí do termínu konca súťaže splnia všetky podmienky súťaže. Výhra v súťaži je uvedená v článku 5.1 týchto podmienok.

5.4 Výhercovia budú kontaktovaní organizátorom prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na údaje poskytnuté v registračnom formulári súťaže. Spôsob kontaktovania výhercu určuje organizátor.

5.5 Pre účely odovzdania výhry sa výherca zaväzuje poskytnúť organizátorovi osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, názov organizácie, adresa doručenia, telefónne číslo za podmienok stanovených týmto štatútom súťaže.

5.6 Výhra musí byť prevzatá výhercom do 30 dní od vyžrebovania. Na mieste prevzatia výhry sa výherca preukáže dokladom potvrdzujúcim svoju totožnosť a súhlasí s vyhotovením fotodokumentácie z odovzdávania výhry. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo následky spôsobené nesprávnym alebo chybným zadaním údajov.

5.7 V prípade, že výherca nespĺňa podmienky tejto súťaže, alebo sa výhercu nepodarí zastihnúť v stanovenej lehote, stráca právo na výhru. V prípade sporov je rozhodnutie organizátora súťaže konečným rozhodnutím. Výhru nie je možné vyplatiť v hotovosti.

 

Článok 6
Úhrady spojené s výhrami

 6.1 Pokiaľ to platný záväzný právny poriadok nezakazuje, výherca nesie výhradnú zodpovednosť za úhradu všetkých príslušných daní v súvislosti so získaním alebo použitím výhry, ak je to uplatniteľné.

6.2 Usporiadateľ sa zaväzuje, že v súlade s platnými záväznými právnymi predpismi vykoná všetky potrebné oznámenia vo vzťahu k daňovému úradu a uhradí všetky dane, ktoré je povinný zaplatiť.

6.3 Náklady na doručenie výhier výhercom znáša organizátor. Ostatné náklady a výdavky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s použitím výhry, znášajú výhercovia.

 

Článok 7
Ochrana osobných údajov

7.1 Zapojením sa do súťaže súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov spôsobom a za účelom uvedeným v tomto štatúte súťaže. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol poučený organizátorom o svojich právach a povinnostiach v súlade s § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov a tomuto poučeniu v plnom rozsahu porozumel. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje podľa štatútu, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

7.2 Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, a takisto aj kontaktovania a zverejnenia mien výhercov až do odvolania. Súťažiaci, ktorý takto poskytol osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil a ďalšie práva podľa §19 zákona č. 18/2018 Z.z.

7.3 Organizátor je povinný informovať dotknutú osobu o spracovaní jej osobných údajov za účelom doručenia výhry.

 

Článok 8
Zodpovednosť organizátora za priebeh súťaže

 8.1 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia súťaže, zrušenia alebo úpravy jej podmienok.

8.2 Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru je možné previesť na inú osobu len s písomným súhlasom organizátora. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a vymáhanie účasti v súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ceny v súťaži.

8.3 Registráciou do súťaže podľa Článku 4 týchto podmienok dáva každý súťažiaci (resp. účastník súťaže) v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súhlas organizátorovi bezodplatne využívať aj iné zložky osobnostných práv súťažiacich v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora.

8.4 Organizátor súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

 

Článok 9
Záverečné ustanovenia

9.1 Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto podmienok, ktoré môžu byť v skrátenej verzii použité v propagačných alebo v iných materiáloch v súvislosti so súťažou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky zmeniť.

9.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorí budú podozriví z podvodného správania alebo z používania falošných údajov.

9.3 Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Akékoľvek obchádzanie pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo súťaže.

9.4 V prípade, ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo k vyhláseniam, ktoré počas účasti v súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť organizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla.

9.5 Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a na marketingové účely organizátora. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

 

Bratislava, dňa 18. 11. 2019