Čo je to normostrana, ako ju formátovať či správne počítať. Poradíme vám

Simona Pralovska Ciferník16.02.2023 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 7 min.
Čas čítania 7 min

Normostrana alebo normovaná strana (skrátene NS) sa používa na objektívne stanovenie rozsahu textu. V tomto článku sa dozviete:

 • čo je to normostrana a aký má rozsah,
 • ako vyzerá normostrana a ako ju naformátovať v praxi,
 • ako vypočítať počet normostrán v rôznych dokumentoch a programoch
 • a čo má spoločné normostrana s prekladmi.

Aktualizované: Článok o normostrane patrí medzi vaše najobľúbenejšie. Preto ho sme ho oprášili, doplnili o nové informácie, praktické tipy a ukážky.

Čo je to normostrana

Normostrana (nazývaná aj normovaná strana) vyjadruje počet znakov textu, nie počet fyzických strán. Keďže na stranu A4 je možné v závislosti od typu a veľkosti písma, riadkovania a ďalšieho formátovania umiestniť rozličný rozsah textu, je počítanie na normostrany oveľa presnejšie než počítanie fyzických strán dokumentu.

Meranie rozsahu textu na normostrany sa využíva pri prekladoch, revíziách prekladov, korektúrach textu alebo pri copywritingu.

Koľko znakov má normostrana a ako ju vypočítame

Normostrana má 1 800 znakov vrátane medzier. Koeficient na výpočet počtu NS vychádza z čias používania písacích strojov, ktoré používali písmená s rovnakou šírkou tzv. monospace.

Do jedného riadku sa zmestilo 60 znakov, t. j. písmen, interpunkčných znamienok a medzier medzi slovami. Na jednu stranu formátu A4 sa z dôvodu dobrej čitateľnosti písalo 30 riadkov.

60 znakov v riadku × 30 riadkov na stranu = 1 800 znakov vrátane medzier.

Prečo sa počítajú aj medzery?

Medzerysadorozsahupočítajútiež,lebobeznichbyboltexttakmernečitateľný, resp. Medzery sa do rozsahu počítajú tiež, lebo bez nich by bol text takmer nečitateľný.

V niektorých prípadoch sa používa aj prepočet bez medzier. Vtedy sa treba riadiť koeficientom 1 500 znakov.

Ako vyzerá normostrana

Presnú normostranu, teda 30 riadkov po 60 znakov, získate len veľmi ťažko. Ale my sme takú pre vás na ukážku pripravili. 😉

Normostrana ukážka

Strana vľavo zodpovedá 1 normostrane. Ten istý text sme pre porovnanie naformátovali podľa požiadaviek na diplomové práce – strana vpravo.

Pri bežnom texte budete mať pravdepodobne o niečo viac či menej riadkov alebo znakov v riadku, než má normostrana. Dôvodom je, že Word a iné textové editory zalamujú text rôzne podľa jeho členenia. Navyše majú slová rôznu dĺžku a texty sú rozdelené odsekmi, podnadpismi a pod. V praxi preto úplne stačí, keď sa normostrane priblížite.

Aké parametre dodržať pri formátovaní normostrany  

Približne 1 normostranu na 1 fyzickej strane dostanete po upravení parametrov stránky a písma:

 • okraje stránky sprava a zľava nastavte na 3 cm,
 • okraje stránky zhora a zdola nastavte na 4 cm,
 • text zarovnajte k obom okrajom,
 • riadkovanie zvoľte 1,5,
 • vyberte font Courier New,
 • veľkosť písma nastavte na

Možností, ako nastaviť stránku, je viacero. Môžete si zvoliť iné okraje či riadkovanie a veľkosť písma podľa použitého fontu.

lexika logo X mini Tip: Vhodné je použiť font typu monospace, teda napríklad Consolas, Courier New, Lucida Console. Avšak nie je to podmienka.

Merné jednotky textu a normostrán

Na stanovenie rozsahu textu a normostrán sa používajú aj ďalšie merné jednotky. Na Slovensku sa môžete stretnúť s prepočtom na slová či autorské hárky. Vo svete sa na meranie normostrán využíva napríklad aj počet riadkov.

Počet slov normovanej strany

Počet slov sa na prepočet normostrán nepoužíva často, pretože to nie je spoľahlivý ukazovateľ. Slová totiž majú rozdielnu dĺžku. Taktiež nie je možné určiť jednu hodnotu rovnakú pre všetky jazyky. Predstavte si napríklad 10 slov v slovenčine a 10 slov v nemčine.

Hoci výpočet pomocou slov nie je 100 % presný, poslúži aspoň pre predstavu o rozsahu textu. V slovenčine predstavuje 1 normostrana približne 250 slov. Celkový počet slov vám teda stačí vydeliť hodnotou 250.

Autorský hárok

Autorský hárok predstavuje 36 000 znakov vrátane medzier, teda 20 normostrán. Pre poéziu je autorský hárok definovaný ako 620 veršov, pre grafickú reprodukciu ako 2 300 cm2 potlačenej plochy a pre audio a videozáznam ako 60 minút.

Počet autorských hárkov definuje minimálny rozsah niektorých typov diel. Taktiež sa pomocou autorských hárkov zapisuje rozsah diela pri zápise do registrov.

Ako počítať znaky normostrán v rôznych dokumentoch

Rozsah textu v editovateľnej elektronickej podobe je možné jednoducho spočítať pomocou najbežnejších počítačových programov alebo našou online kalkulačkou.

Normostrany v programe MS Word

1. Otvorte textový dokument.
2. V stavovom riadku vľavo dole kliknite na Počet slov.
3. Zobrazí sa štatistika dokumentu zobrazujúca počet slov, počet znakov vrátane medzier.
4. Počet normostrán vypočítate vydelením hodnoty Znakov (vrátane medzier) koeficientom 1 800.

Počet slov vo Worde

Počet znakov vo Worde

1. Otvorte textový dokument.
2. Zobrazte záložku Revízia.
3. Kliknite na ikonu Počet slov.
4. Zobrazí sa štatistika dokumentu zobrazujúca počet slov, počet znakov vrátane medzier.
5. Počet normostrán vypočítate vydelením hodnoty Znakov (vrátane medzier) koeficientom 1 800.

Ako zistiť počet normostrán vo Worde

Rozsah tohto článku je 5,58 normostrany, resp. 10 057 znakov s medzerami.

lexika logo X mini Tip: V rámci jedného dokumentu vo Worde môžete vypočítať rozsah celého dokumentu, ale tiež len jeho časti. V tomto prípade označte požadovanú časť alebo časti textu a postupujte podľa pokynov vyššie. Toto platí pre väčšinu textových editorov.

Normostrany v dokumente Google (Google Docs)

Ak používate službu Google Docs, štatistiku počtu slov si zobrazíte takto: v hlavnom menu zvoľte Nástroje > Počet slov.

Aby ste vypočítali počet normostrán v službe Google Docs vydeľte hodnotu v riadku Znaky číslom 1800.

lexika logo X mini Pozor: Nenechajte sa zmiasť prvým riadkom štatistiky Stránky – ten označuje počet fyzických strán dokument (nie počet normostrán).

Počet slov a znakov v Google docs

Počet znakov v Google docs

Na zobrazenie štatistiky môžete použiť aj klávesovú skratku Ctrl+Shift+C. Štatistiku môžete nechať v minimalizovanej podobe zobrazenú v ľavom dolnom rohu obrazovky aj počas vašej práce s textom.

Štatistika v Google docs

Počet-slov znakov Google docs

Normostrany v dokumente Pages (iOS)

V programe Pages sa ku štatistike poštu slov dostanete cez panel s nástrojmi kliknutím na ikonu rozsah textu ikona Pages (iOS) a následne na Zobraziť počet znakov. Ďalšie štatistiky sa zobrazia po kliknutí na šípky na pravej strane počítadla v dolnej časti strany.

rozsah textu Pages (iOS)

rozsah textu Pages (iOS)

Zdroj: support.apple.com/sk-sk/guide/pages/tand47165437/mac

Ako zistiť počet znakov a vypočítať počet normostrán v iných formátoch?

Ak viete text v akomkoľvek formáte skopírovať a vložiť ho do textového editora MS Word alebo Google Docs, môžete ho spočítať tam.

Niekedy je však rýchlejšie a výhodnejšie texty spočítať v ich pôvodných formátoch, a to najmä v prípadoch, kedy by kopírovanie textu bolo zdĺhavé alebo zahŕňalo viac krokov.

Ako zistiť počet znakov vo formáte PDF

PDF súbory s kopírovateľným textom, ktorý nie je zložitý alebo príliš dlhý, je najlepšie skopírovať do textového editora a spočítať priamo v ňom. Ak máte rozsiahlejšie alebo formátovaním a štruktúrou zložitejšie PDF, je spravidla rýchlejšie konvertovať ho pomocou OCR nástrojov do formátu DOCX potom spočítať tam.

Rovnaký postup využijete aj v prípade PDF súborov, ktoré obsahujú text v podobe obrázkov.

Ak je PDF súbor zabezpečený proti kopírovaniu alebo inej manipulácii, pomôže vám jedine texty vytlačiť, naskenovať a skonvertovať do editovateľnej podoby, ako je uvedené vyššie.

Ako zistiť počet znakov vo formáte MS Excel

Počet znakov v jednej alebo viacerých bunkách v programe MS Excel zistíte využitím funkcie LEN podľa tohto podrobného návodu.

Počet znakov funkcia Excel

Tabuľky s jednoduchou štruktúrou môžete uložiť vo formáte TXT a spočítať ich v programe MS Word.

Ako zistiť počet znakov vo formáte MS PowerPoint?

Po otvorení prezentácie nájdete štatistiku kliknutím v hlavnom menu na Súbor, zvolíte položku Informácie a vpravo dole potvrdíte možnosť Zobraziť všetky vlastnosti.

Štatistika v programe PowerPoint zobrazuje síce len počet slov, ale zahŕňa v nej počet slov v snímkach aj v poznámkach.

Počet slov v prezentácii v Powerpoint

lexika logo X mini Tip: Presnejší počet znakov v prezentácii MS PowerPoint môžete zistiť aj jej uložením do formátu PDF tak, aby boli zobrazené jednotlivé snímky aj poznámky k nim. Texty z PDF súboru prekopírujete do programu Word a veľmi rýchlo a ľahko zistíte presný počet znakov alebo normostrán.

Ako spočítať počet znakov v tlačených textoch

Ak texty nie sú v elektronickej podobe, presný rozsah možno stanoviť ich naskenovaním a konverziou do formátu, ktorý sa dá ľahko spočítať (napríklad MS Word).

Použitie špecializovaných programov

Iné špecializované programy dokážu spoľahlivo spočítať aj rozsah textov v rôznych DTP programoch, ako napríklad Adobe InDesign, PageMaker či FrameMaker, alebo textov určených do počítačových programov a na webové stránky (html, php alebo xml).

Prepočet cez počítadlo normostrán

Ak sa vám nechce počítať normostrany manuálne, spoľahnúť sa môžete aj na online počítadlá normostrán. Okrem prepočtu na normostrany ponúkajú tieto kalkulačky aj ďalšie štatistiky, napríklad počet znakov s medzerami/bez medzier, počet slov či počet viet.

Ako vypočítať rozsah pri nedokončenej normostrane?

Problém pri počítaní normostrán môže nastať, ak rozsah textu nie je okrúhle číslo, napríklad 5 886 znakov, teda 3,27 NS. V takomto prípade existuje niekoľko možností, ako stanoviť finálny rozsah:

 • zaokrúhli sa na desatiny = 3,3 NS,
 • zaokrúhli sa na pol NS (nahor) = 3,5 NS,
 • zaokrúhli sa na celé NS (nahor) = 4 NS.

Každý k tomu môže pristupovať inak, preto je vhodné oboznámiť sa s podmienkami vopred.

Ako normostrana súvisí s prekladmi?

Cena prekladu závisí od rozsahu textu, jazykovej kombinácie, termínu dodania, doplnkových služieb alebo špecifických požiadaviek zákazníka.

Normostrana sa používa ako merná jednotka na počítanie rozsahu prekladaných textov. Na Slovensku a v Česku sa preklady najčastejšie účtujú podľa rozsahu preloženého textu. V iných krajinách sa však normostrana, resp. rozsah textu počíta rôzne. Môžete sa stretnúť aj s účtovaním za preklad podľa rozsahu v zdrojovom jazyku alebo podľa počtu slov.

Rozsah preloženého textu býva zvyčajne dlhší ako jeho originál. Závisí to od jazykovej kombinácie, originálneho textu či množstva použitých skratiek, ktoré sa pri preklade rozpisujú alebo vysvetľujú. Originálny a preložený rozsah sa môžu líšiť aj o 15 či 20 %.

Chcete vedieť, aký je rozsah vášho textu a koľko zaplatíte za jeho preklad? Výpočty nechajte na nás. Nezáväznú cenovú kalkuláciu pre vás vypracujeme už do 30 minút.

 
Simona Pralovska
Simona Pralovska
Vendor manager

Svoju púť v LEXIKE som začala ešte počas študentských čias v roku 2017. Odvtedy mi LEXIKA, ľudia v nej i prekladateľské odvetvie prirástli k srdcu. Medzi moje každodenné výzvy patrí vyhľadávanie prekladateľských talentov. Popri tom sa venujem rozvíjaniu dobrých a otvorených vzťahov s našimi stálymi prekladateľmi, vďaka ktorým môžeme robiť to, čo nás napĺňa. Postupne sa k mojej náplni práce pričlenili aj marketingové aktivity a interné HR. Stereotyp mi teda v práci rozhodne nehrozí a každý deň sa naučím niečo nové. 🙃

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *