Ako správne písať skratky titulov a aký je ich význam?

Dominik Parajka Ciferník26.04.2023 Ako na... (tipy a triky) Čas čítania: 5 min.
Skratky titulov – čo znamenajú a ako ich písať
Čas čítania 5 min

Určite aj vy pravidelne prichádzate do kontaktu s ľuďmi, ktorí majú udelené určité tituly alebo hodnosti. Tie sa štandardne píšu v podobe skratiek. Rozlúštiť, čo jednotlivé skratky znamenajú, však niekedy môže byť náročné. Nehovoriac o tom, že ich správne písanie je neraz výzva.

Aby sme vám oslovovanie ľudí s titulmi raz a navždy uľahčili, prinášame vám kompletný prehľad jednotlivých skratiek a ich významov. A ako bonus sme si pre vás pripravili zoznam najpoužívanejších skratiek školských predmetov.

Skratky akademických titulov

S nasledovnými akademickými titulmi sa môžete na Slovensku stretnúť najčastejšie.

Bakalár (Bc.)

Tento titul získavajú absolventi prvého stupňa štúdia na vysokej škole. Píše sa pred menom, pri oslovovaní sa nepoužíva.

Magister (Mgr.)

Aj tento titul sa uvádza pred menom, získavajú ho absolventi 2. stupňa štúdia magisterského študijného programu. Oslovenie je pán magister a pozor, v ženskom rode pani magisterka. Podoba magistra sa používa na oslovenie absolventiek odboru farmácia pracujúcich v lekárni.

Inžinier (Ing.)

Titul inžinier je udeľovaný absolventom 2. stupňa štúdia v technických, poľnohospodárskych a ekonomických študijných programoch. Uvádza sa pred menom.

Inžinier architekt (Ing.arch)

Tento titul sa udeľuje absolventom 2. stupňa štúdia v študijnom odbore architektúra. Uvádza sa pred menom. Oslovenie je rovnaké ako v prípade titulu Ing. – pán inžinier alebo pani inžinierka.

Philosophiae doctor (PhD.)

Akademický titul doktor sa udeľuje absolventom 3. stupňa, resp. doktorandského štúdia, píše sa za menom a oddelený je čiarkou. Napríklad Alica Príkladná, PhD. Používa sa oslovenie pán doktor alebo pani doktorka. Pozor, nemýľte si ho s titulom PhDr.

Doktor filozofie (PhDr.)

Titul doktor filozofie získavajú absolventi zdravotníckych, spoločenskovedných alebo umenovedných študijných programov po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce. Píše sa pred menom a aj v tomto prípade sa používa oslovenie pán doktor alebo pani doktorka.

Doktor prírodných vied (RNDr.)

Titul doktor prírodných viet je udeľovaný absolventom prírodovedných študijných programov po úspešnej obhajobe rigoróznej práce a rigoróznej skúške. Píše sa pred menom a zaužívané je oslovenie pán doktor alebo pani doktorka.

Doktor práv (JUDr.)

Tento titul sa udeľuje absolventom právnických študijných programov po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce. Píše sa pred menom, používa sa oslovenie pán doktor alebo pani doktorka.

Doktor pedagogiky (PaedDr.)

Titul doktor pedagogiky je udeľovaný absolventom učiteľských a telovýchovných študijných programov po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce. Píše sa pred menom, používa sa oslovenie pán doktor alebo pani doktorka.

Doktor teológie (ThDr.)

Tento titul sa udeľuje absolventom teologických študijných programov (s výnimkou študijných programov katolíckej teológie) po obhajobe rigoróznej práce a rigoróznej skúške. Píše sa pred menom a aj v tomto prípade sa používa oslovenie pán doktor alebo pani doktorka.

Špecifické tituly

O niečo menej často sa môžete stretnúť aj s týmito špecifickými akademickými a neakademickými titulmi.

Diplomovaný špecialista (DiS.)

Ide o neakademický titul, ktorý sa udeľuje absolventom vyššieho odborného vzdelania, hlavne v oblasti ekonomiky či hotelových služieb. Píše sa za menom oddelený čiarkou, napríklad Alica Príkladná, DiS.

Bakalár umenia (Bc. art.)

Tento titul je udeľovaný absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia v umeleckých študijných programoch na území Česka. Slovenské vysoké školy udeľujú iba titul Bc. Píše sa pred menom.

Magister umenia (Mgr. art.)

Titul magister umenia sa udeľuje absolventom druhého stupňa vysokoškolského štúdia v umelecky zameranom študijnom odbore. Píše sa pred menom a používa sa oslovenie pán magister alebo pani magisterka. V Česku je sa používa titul MgA.

Skratky podľa hodností

Aj vojenské, medicínske a vedecké hodnosti majú svoje špecifické skratky.

Vojenské hodnosti

Na Slovensku poznáme 22 vojenských hodností. Bližšie si vysvetlíme niektoré z nich.

Vojak (voj.) 

Táto hodnosť sa často rozdeľuje na vojaka 1. stupňa (v príprave počas základného vojenského výcviku) a vojaka 2. stupňa (ktorý po úspešnom absolvovaní základného vojenského výcviku vykonáva jednoduché pomocné činnosti). Vojak 1. stupňa je najnižšou vojenskou hodnosťou.

Slobodník (slob.)

Slobodník je druhou najnižšou hodnosťou v Ozbrojených silách SR. Vykonáva rutinné činnosti a obsluhu jednoduchých zbraní. Spolu s vojakom (nižšia hodnosť) a desiatnikom (vyššia hodnosť) patria medzi mužstvo.

Rotný (rtn.) 

Rotný disponuje hmotnou zodpovednosťou. Je oprávnený riadiť chod najnižších vojenských organizačných celkov. Hodnosť je zaradená medzi poddôstojníkov, v Ozbrojených silách SR ide o 6. najnižšiu hodnosť. Nižšou poddôstojníckou hodnosťou je čatár.

Nadrotmajster (nrtm.) 

Je zodpovedný za velenie v oblasti výcviku. Táto hodnosť je zaradená medzi poddôstojníkov, v Ozbrojených silách SR je to ôsma najnižšia vojenská hodnosť. Nachádza sa medzi rotmajstrom a štábnym nadrotmajstrom.

Podpráporčík (pprap.)

Vykonáva vysokošpecializované činnosti. Podpráporčík je hodnosť, ktorá sa používa nielen v Ozbrojených silách SR, ale napríklad aj v Hasičskom a záchrannom zbore. V Ozbrojených silách SR ide o hodnosť, ktorá sa hierarchicky nachádza nad štábnym nadrotmajstrom a pod práporčíkomnadpráporčíkom. Všetky tri hodnosti patria medzi práporčíkov.

Kapitán (kpt.)

Ide o tretiu najvyššia dôstojnícku hodnosťou. Nižšími hodnosťami sú nadporučík a poručík. Vyššími hodnosťami sú major, podplukovníkplukovník.

Generálmajor (genmjr.) 

Generálmajor bola do roku 2002 najnižšou generálskou hodnosťou, dnes je druhou najnižšou generálskou hodnosťou. Nižšou hodnosťou je brigádny generál a naopak vyššou je generálporučík.

Generál (gen.) 

Najvyššia vojenská hodnosť (v minulosti známa ako armádny generál), ktorá je na Slovensku aj najvyššou policajnou hodnosťou.

Skratky vedeckých a medicínskych hodností

Kandidát vied (CSc.)

Titul kandidát vied sa dnes už neudeľuje, jeho držitelia môžu používať titul PhD. Píše sa za menom.

Doktor vied (DrSc.) 

Tento titul je udeľovaný vysokou školou alebo SAV. Je známy aj ako tzv. veľký doktorát. Získať ho môžu odborníci na konkrétny vedný odbor na základe významných vedeckých výsledkov. Píše sa za menom, používa sa oslovenie pán doktor alebo pani doktorka. Ak mala dotyčná osoba predtým udelený titul PhD. alebo CSc., s titulom DrSc. ho už nepoužíva.

Docent (doc.)

Docent je vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul vysokoškolského pedagóga, ktorý je udeľovaný po absolvovaní habilitačného konania. Píše sa pred meno a ostatné tituly, používa sa oslovenie docent alebo docentka, napríklad doc. Ing. Alica Príkladná.

Profesor (prof.)

Titul profesor patrí vysokoškolským pedagógom. Ide o najvyšší vedecko-pedagogický titul.

Doctor honoris causa (Dr. h. c.)

Titul doctor honoris causa, teda čestný doktorát udeľuje vysoká škola osobnostiam za ich výnimočný prínos v konkrétnej oblasti. Píše sa pred meno a ostatné tituly, napríklad Dr. h. c. Ing. Alica Príkladná.

Lekárske skratky

Doktor (MUDr.)

Tento akademický titul získajú absolventi doktorských študijných programov všeobecného humánneho lekárstva. Píše sa pred menom a používa sa oslovenie pán doktor alebo pani doktorka.

Doktor zubného lekárstva (MDDr.)

Titul MDDr. získajú absolventi doktorských študijných programov zubného humánneho lekárstva. Taktiež sa píše pred menom a používa sa oslovenie pán doktor alebo pani doktorka.

Doktor veterinárneho lekárstva (MVDr.)

Tento titul je udeľovaný absolventom doktorského štúdia v študijných programoch všeobecná veterinárna medicína a hygiena potravín. Píše sa pred menom, používa sa oslovenie pán doktor alebo pani doktorka.

Doktor farmácie (PharmDr.)

Titul doktor farmácie sa udeľuje absolventom farmaceutických študijných programov po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce. Píše sa pred menom, používa sa oslovenie pán doktor alebo pani doktorka.

Skratky zahraničných titulov

Master of Business Administration (MBA)

Na Slovensku je MBA považovaný za neakademický titul na úrovni 2. stupňa vysokej školy, píše sa za menom, napríklad Alica Príkladná, MBA. Udeľuje sa absolventom certifikovaných kurzov v oblasti manažmentu.

Master of Science (MSc)

Ide o titul magisterského stupňa, jeho slovenským ekvivalentom je Ing. alebo Mgr. Píše sa za menom.

Master of Laws (LL.M.)

Tento titul je udeľovaný absolventom postgraduálneho právnického štúdia zameraného na konkrétnu oblasť práva. Píše sa za menom.

Chartred Financial Analyst (CFA)

CFA je najprestížnejší titul, ktorý je udeľovaný akreditovaným finančným analytikom. Píše sa za menom.

Chartered Certified Accountant (ACCA)

Titul ACCA, ktorý sa píše za menom, sa dá získať absolvovaním špeciálneho vzdelávacieho programu v oblasti účtovníctva a financií.

Ako správne oslovovať ľudí s viacerými titulmi?

V prípade, že má človek udelených viacero titulov pred menom či za menom, oslovuje sa vždy najvyšším získaným titulom. Ak sa vyskytne situácia, že daná osoba má 2 tituly rovnakej hodnosti, napríklad, Ing. a Mgr., je len na vašom uvážení, ktorým ju budete oslovovať.

Príklad: Prof. Ing. Alicu Zázračnú, PhD. by ste oslovili ako pani profesorka Príkladná.
Mgr. Jána Ukážkového, PhD. by ste mali po správnosti osloviť ako pán doktor Ukážkový.

Skratky predmetov

Pre zjednodušenie rozvrhov hodín a komunikácie sa na základných i stredných školách používajú skratky predmetov. Prinášame vám krátky prehľad tých najpoužívanejších.

 • ANJ – anglický jazyk
 • BIO – biológia
 • DEJ – dejepis
 • ETV – etická výchova
 • FIG – finančná gramotnosť
 • FYZ – fyzika
 • GEG – geografia
 • HUV – hudobná výchova
 • CHE – chémia
 • IFV – informatická výchova
 • INF – informatika
 • KAJ – konverzácia v anglickom jazyku
 • MAT – matematika
 • NAV – náboženská výchova
 • NEJ – nemecký jazyk
 • OBN – občianska náuka
 • RUJ – ruský jazyk
 • SJL – slovenský jazyk a literatúra
 • THD – technika
 • TSV – telesná a športová výchova
 • VLA – vlastiveda
 • VYV – výtvarná výchova
 
Dominik Parajka
Dominik Parajka
Junior Copywriter

Ako copywriter som začal v Lexike pôsobiť počas roku 2021. Online marketingu, blogom a textom na weby sa ale venujem už viac ako 5 rokov. Bavia ma cudzie jazyky, venujem sa predovšetkým angličtine. Tú som si obľúbil už v detstve, keďže počas základnej školy som žil takmer rok v Anglicku. Mám rád spoznávanie cudzích národností a ich kultúr.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *