LEXIKA – ISO 17100 certifikovaný poskytovateľ prekladateľských služieb

Michal Kmeť Ciferník11.05.2018 O Lexike Čas čítania: 2 min.
Kvalitné preklady v Lexike

V spoločnosti LEXIKA nám záleží na neustálom zlepšovaní kvality a na tom, aby sme zákazníkom dodávali kvalitné prekladateľské služby. Preto sme už niekoľko rokov poskytovali prekladateľské služby v súlade s medzinárodnou normou ISO 17100. Aby sme náš cieľ a záväzok dodávať kvalitné preklady potvrdili, absolvovali sme audit našich procesov a získali sme certifikát poskytovateľa prekladateľských služieb podľa normy ISO 17100. Čo to znamená pre našich zákazníkov, prekladateľov a pre nás?

Výhody pre zákazníkov

Podobne ako pri certifikácii systémov riadenia kvality, aj v prípade normy ISO 17100 sa certifikát udeľuje len po úspešnom audite prekladateľskej spoločnosti externým audítorom. Certifikácia je platná tri roky s podmienkou každoročnej úspešnej kontroly.

Zisk certifikátu síce neposkytuje bezhraničnú istotu, že prekladateľská agentúra bude vynikajúci dodávateľ pre všetkých, ale poskytuje značne vyššiu pravdepodobnosť, že:

 • preklady budú vysokej kvality;
 • použije sa správna terminológia;
 • texty preložia a zrevidujú len kvalifikovaní a skúsení prekladatelia;
 • dodržia sa všetky zákazníkom objednané činnosti: preklad, revízia, jazyková korektúra;
 • zaistí sa bezpečnosť a dôvernosť spracovaných údajov.

Naše povinnosti – čo musíme dodržiavať

Vyššie uvedené výhody pre zákazníkov vychádzajú z prísnych požiadaviek, ktoré musí prekladateľská agentúra v prípade certifikácie podľa ISO 17100 spĺňať a dodržiavať. Medzi tieto požiadavky patrí napríklad:

 • Povinná revízia prekladu

Okrem samotného prekladu, musí certifikovaná prekladateľská agentúra zabezpečiť aj nezávislú kontrolu prekladu ďalším prekladateľom – revízorom, ktorý musí spĺňať rovnaké kvalifikačné požiadavky ako prekladateľ.

 • Požiadavky na kvalifikáciu prekladateľov

Prekladatelia ako aj revízori musia spĺňať kritériá stanovené normou, týkajúce sa  úrovne a typu vzdelania, primeranej praxe a tieto musia byť jasne preukázateľné.

 • Vhodné technické podmienky

Prekladateľská agentúra musí disponovať primeraným a vhodným technickým vybavením na prípravu podkladov na preklad, spracovanie prekladu (CAT nástroje) a zabezpečenie doplnkových služieb.

 • Dôvernosť a bezpečnosť informácií

Poskytovateľ prekladateľských služieb musí mať systém archivácie prekladov a tiež musí mať zaistenú bezpečnosť spracovávaných informácií.

Požiadavky na kvalifikáciu prekladateľov

Na prekladoch môžu pracovať len prekladatelia, revízori, jazykoví korektori a recenzenti, ktorí spĺňajú minimálne tieto požiadavky:

 • získali prekladateľské vzdelanie z inštitúcie vyššieho vzdelávania a majú primeranú prax,
 • získali vzdelanie z iného odboru z inštitúcie vyššieho vzdelávania a majú minimálne dvojročnú prekladateľskú prax na plný úväzok alebo
 • ak nemajú vzdelanie vyššej úrovne, musia mať minimálne päťročnú prekladateľskú prax na plný úväzok.

S cieľom zaistenia prekladov vysokej kvality od našich prekladateľov už niekoľko rokov požadujeme spĺňanie týchto kritérií rozšírených o ďalšie požiadavky.

Audit podľa normy ISO 17100 sme absolvovali pri príležitosti recertifikačného auditu všeobecnej normy systému manažérstva kvality ISO 9001 a jeho výsledkom bolo viacero pozitívnych zistení, čo potvrdzuje vysoké kvalitatívne požiadavky, procesy a prekladateľské služby v našej spoločnosti.

Výsledok auditu tak potvrdil naše dlhoročné zameranie na poskytovanie kvalitných prekladov a profesionálnych služieb. Všetci v Lexike sme presvedčení o tom, že kvalitná práca a dodržiavanie vyššie uvedených požiadaviek sa odrazí v ďalšom skvalitňovaní našich prekladateľských služieb a spokojnosti našich zákazníkov.

Michal Kmeť
Michal Kmeť
Managing director

S prekladateľským odvetvím som sa prvýkrát stretol v roku 1993, keď môj otec založil spoločnosť LEXIKA a ja som na bicykli roznášal texty na preklad našim prekladateľom. Vo firme som postupne prešiel takmer všetkými pozíciami. Štyri roky som pôsobil ako prezident Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska, v súčasnosti som členom predsedníctva Európskej asociácie prekladateľských asociácií – EUATC. Aktívne sa zúčastňujem na odborných podujatiach v oblasti prekladateľského a lokalizačného odvetvia. Spolu s kolegami z Česka, Maďarska a Rakúska som spoluzakladal a organizujem konferenciu Meet Central Europe.

Čítaj viac

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *