Nová norma pre právne tlmočenie

Simona Pralovska Ciferník14.06.2019 Pre zákazníkov – Úradné preklady Čas čítania: 2 min.
tlmočníčka tlmočí rozhovor medzi dvoma mužmi v obleku
Čas čítania 2 min

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (angl. International Organization for Standardization, skrátene ISO) zodpovedná za vývoj a publikáciu medzinárodných noriem zverejnila v apríli 2019 nový štandard týkajúci sa tlmočenia v oblasti práva ISO 20228:2019.

Táto norma sa týka všetkých strán zapájajúcich sa do uľahčovania komunikácie v oblasti právnych služieb pomocou hovorenej alebo posunkovej reči.

definície právneho tlmočníka (angl. legal interpreter) v tejto norme vyplýva, že v rámci Slovenska do tejto skupiny patria predovšetkým úradní tlmočníci a sprostredkovatelia úradného tlmočenia (napr. poskytovatelia jazykových služieb). Z tohto dôvodu budeme ďalej v tomto článku v súvislosti s normou hovoriť o úradných tlmočníkoch a úradnom tlmočení.

Pozn.: V iných krajinách sa táto norma môže týkať všetkých tlmočníkov venujúcich sa právnej oblasti, pokiaľ daná krajina nemá zákonom upravené pravidlá pre túto činnosť. 

Úradní tlmočníci na Slovensku

Na Slovensku sa pod pojmom úradný (súdny) tlmočník rozumie tlmočník, ktorý zložil jazykové a odborné skúšky a je zapísaný v zozname tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti SR. Činnosť úradných tlmočníkov upravuje Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Činnosť úradného tlmočníka môže v niektorých prípadoch vykonávať aj osoba, ktorá nie je zapísaná v zozname (aj takáto osoba však musí spĺňať predpoklady pre výkon úradného tlmočenia). Ide najmä o situácie, kedy pre daný jazyk nie je v zozname zapísaný žiadny tlmočník, alebo ak úradný tlmočník nemôže vykonať požadovanú činnosť.

Potreba štandardizácie úradného tlmočenia

Potreba vzniku tejto normy vyplynula z aktuálnej situácie v oblasti poskytovania úradného tlmočenia. Norma ISO 20228:2019 zdôrazňuje skutočnosť, že súčasné trendy vo viacerých krajinách smerujú k deprofesionalizácii v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov, absencie špecializovaného vzdelávania a nedostatku povedomia o rizikách používania neprofesionálnych úradných tlmočníkov.

V texte normy je uvedené, že v súčasnosti už existujú rôzne štandardy, ktoré sa uplatňujú pri špecifických tlmočeniach, napríklad tlmočenie na polícii alebo na súde. Zároveň sa však v norme poukazuje na to, že tieto štandardy sa v jednotlivých krajinách výrazne odlišujú a v mnohých prípadoch nie sú požiadavky na odbornú prípravu a prax úradných tlmočníkov definované vôbec.

Na základe týchto skutočností bola vyslovená potreba zabezpečiť a štandardizovať kvalitu úradného tlmočenia.

Zverejnenie normy pre úradné tlmočenie by malo prispieť k náprave vyššie uvedených nedostatkov, k harmonizácii pravidiel a k spravodlivým súdnym procesom.

Kompetencie úradných tlmočníkov

Norma špecifikuje kompetencie, ktorými by mali disponovať úradní tlmočníci. Tieto kompetencie vychádzajú zo základných schopností a znalostí potrebných pre výkon tlmočníckej činnosti ako takej, vrátane jazykových, interkultúrnych, medziľudských a technických zručností. Tie dopĺňa o kompetencie potrebné pre výkon činnosti v právnej oblasti, teda dôkladné pochopenie úloh právnikov, sudcov, súdnych úradníkov, prokurátorov a podobne.

Podľa normy by mali úradní tlmočníci poskytovať rôzne druhy tlmočenia, ako sú konzekutívne tlmočenie, simultánne tlmočenie či šušotáž.

Kedy je potrebné úradné tlmočenie

Úradné tlmočenie sa využíva pri právnych alebo úradných úkonoch. Medzi najčastejšie situácie patria:

  • svadby,
  • súdne pojednávania,
  • policajné výsluchy,
  • právne úkony vyžadujúce prítomnosť notára (napr. uzatvorenie predmanželskej zmluvy, plnej moci),
  • rokovania so štátnymi a verejno-právnymi inštitúciami (napr. Sociálna poisťovňa, Daňový úrad),
  • právne a/alebo obchodné rokovania (napr. valné zhromaždenia, zasadnutia orgánov spoločností s medzinárodnou účasťou) a podobne.

Zdroj:
https://slator.com/industry-news/new-iso-standard-on-legal-interpreting-seeks-to-combat-de-professionalism/

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:20228:ed-1:v1:en

 

 
Simona Pralovska
Simona Pralovska
Vendor manager

Svoju púť v LEXIKE som začala ešte počas študentských čias v roku 2017. Odvtedy mi LEXIKA, ľudia v nej i prekladateľské odvetvie prirástli k srdcu. Medzi moje každodenné výzvy patrí vyhľadávanie prekladateľských talentov. Popri tom sa venujem rozvíjaniu dobrých a otvorených vzťahov s našimi stálymi prekladateľmi, vďaka ktorým môžeme robiť to, čo nás napĺňa. Postupne sa k mojej náplni práce pričlenili aj marketingové aktivity a interné HR. Stereotyp mi teda v práci rozhodne nehrozí a každý deň sa naučím niečo nové. 🙃

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *