Britská vs americká angličtina: Aké sú medzi nimi rozdiely?

Tomáš Eštok Ciferník05.02.2021 Spoznávajte svet s Lexikou Čas čítania: 8 min.
Rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou
Čas čítania 8 min

Angličtina je druhým najrozšírenejším materinským jazykom a oficiálne sa používa v 53 krajinách sveta. Vyvíjala sa na Britskom súostroví, ale najviac ľudí ju používa v USA. Anglický jazyk je hlavným dorozumievacím jazykom na svete a spomedzi ľudí študujúcich cudzí jazyk sa teší najväčšej popularite. Najznámejšími variantmi anglického jazyka sú britská a americká angličtina. Viete ich rozoznať?

Pôvodná verzia článku bola publikovaná 22. 5. 2018.

Prečo sú britská a americká angličtina odlišné?

Ak rozdelíte dvojičky a vychováte ich v dvoch rozličných domácnostiach, budú sa síce na seba nápadne podobať, isté rozličnosti si na nich ale určite všimne každý. Niečo podobné sa stalo aj s angličtinou, keď ju na nový kontinent priniesli britskí osadníci a začali ju kultivovať po svojom. Britský variant bol ovplyvnený najmä francúzštinou, zatiaľ čo ten americký preberal slová zo španielčiny.

Ak sa naučíte po anglicky a vezmete si do ruky dve knihy, jednu vydanú v Spojených štátoch a druhú v Británii, prečítate si bez problémov obe, no určite budete vedieť rozlíšiť, z ktorej krajiny ktorá publikácia pochádza. Upozornia vás na to drobné rozdiely vo výbere slov, ich hláskovaní, či gramatických štruktúrach. A práve na tieto rozdiely sa v dnešnom článku pozrieme detailnejšie.

Ktorú verziu angličtiny ma naučili na škole a ktorú mám používať?

Asi vás neprekvapí, že tú britskú. Keďže nám pôvodne bola Británia bližšie, padlo na Slovensku rozhodnutie, že vyučovať sa bude práve tá. No dnes, v dobe masovej globalizácie a kultúrneho rozmachu Ameriky, je takmer isté, že väčšia časť angličtiny, ktorú vidíte, je angličtina americká. Preto je výhodné zorientovať sa v oboch variantoch.

Z hľadiska výslovnosti je pre začiatočníkov výhodnejšia americká angličtina, nakoľko je nášmu jazykovému prostrediu o čosi bližšia. V profesionálnej a korporátnej sfére u nás stále, aj keď len o máličko, prevažuje zas tá britská.

Okrem britskej a americkej variety rozoznávame aj austrálsku, kanadskú, novozélandskú, juhoafrickú či indickú angličtinu.

Budú mi rozumieť rovnako v Londýne aj v New Yorku?

Nebojte sa, budú. Aj keby ste sem tam nejaké slovo či výslovnosť netrafili. Rozdiely v jazyku nie sú pre rodených Britov, Američanov, Austrálčanov či Kanaďanov murované steny, ktorú nevedia prekonať.

Na používanú varietu si dajte pozor pri písomnej komunikácii. Tu platí, že jednotnosť textu je prvoradá. Ak si pri písaní anglických textov zvolíte jeden typ angličtiny, držte sa ho a nemiešajte ho s iným.

Rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou v písaní

Možno ste sa už niekedy pri písaní anglických textov stretli s tým, že váš textový editor vám v rámci pravopisu podčiarkol slovo, o ktorom tvrdil, že je nesprávne. Pri jeho kontrole v slovníku alebo na internete ste však zistili, že je správne. Rozdiel bol v rozlíšení britskej a americkej angličtiny.

Hlavnou odlišnosťou medzi britskou a americkou angličtinou v písaní je tá, že americká angličtina vypúšťa niektoré písmenká. Briti sa týchto písmen nechcú vzdať, a tak môžeme vidieť rozdiel napríklad v týchto slovách:

rozdiely v písaní americkej a britskej angličtiny

Písanie slov v britskej a americkej angličtine sa môže odlišovať aj zámenou písmeniek, či zmenou ich poradia:

rozdiely v písaní v americkej a britskej angličtine

Zaujímavosťou je, že britská angličtina používa skratky v oslovení bez bodiek, napríklad Mr Bean, Mrs Smith, Dr House. Američania tieto bodky za tituly bežne dávajú.

Ďalšie príklady:

Britská angličtina Americká angličtina Slovenský preklad
-our vs -or
favourite favorit obľúbený
flavour flavor príchuť
favour favor láskavosť
harbour harbor prístav
honour honor česť
labour labor práca
neighbour neighbor sused
 
-ise-/ize vs -yse/-yze
apologise/-ize apologize ospravedlniť sa
antagonise/-ize antagonize znepriateliť
characterise characterize charakterizovať
localise localize lokalizovať
organise/-ize organize organizovať
paralyse paralyze paralyzovať
realise/-ize realize uvedomiť si
recognise/-ize recognize spoznať
 
-ae/-oe vs -e
leukaemia leukemia leukémia
paediatric pediatric pediatrický
 
-ence vs -ense
defence defense obrana
licence license licencia
pretence pretense pretvárka
 
-ogue vs -og
analogue analogue/analog analógia, paralela
catalogue catalogue/catalog katalóg
monologue monologue/monolog monológ
prologue prologue/prolog prológ
 
-ll- vs -l/-l vs -ll
cancelled canceled zrušený
jeweller jeweler klenotník
marvellous marvelous skvelý
travelling traveling cestovanie
fulfil fulfill splniť
skilful skillful zručný
 
-re vs -er
fibre fiber vlákno
litre liter liter
metre meter meter
 
iné
cheque check šek, účet (AmE)

Rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou vo výslovnosti

Jeden z najväčších rozdielov medzi britskou a americkou angličtinou je v prízvuku, resp. výslovnosti. Britský prízvuk rozoznáte od tej amerického prízvuku už na prvé počutie. V rámci americkej a britskej výslovnosti sú potom aj ďalšie rozdiely v dialektoch krajín, miest či komunít.

Rozdiel vo výslovnosti spoluhlásky „r“

Američania vo výslovnosti vždy vyslovujú písmeno „r“, zatiaľ čo Briti toto písmenko „hltajú“ (v prípade, ak ním nezačína slabika). Napríklad:

rozdiely vo výslovnosti v americkej a britskej angličtine

Rozdiely v prízvuku na inej slabike

Slovo Britská výslovnosť Americká výslovnosť Slovenský preklad
Adult A-dult a-DULT dospelý
Weekend week-END WEEK-end víkend

Američania si v niektorých prípadoch uľahčujú výslovnosť tým, že zmenia zvuk samohlások v slove alebo ich jednoducho zo slova úplne vypustia:

Slovo Britská výslovnosť Americká výslovnosť Slovenský preklad
Water A-dult a-DULT voda
Mountain week-END WEEK-end hora

Síce sa hovorí, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť, v tomto prípade to ale platí naopak. Preto prikladáme aj krátke video s ukážkami výslovnosti jednotlivých amerických a britských slov.

Rozdiely v dĺžke samohlások

Možno sa vám niekedy zdalo, že zatiaľ čo rodený Brit hovoril dlho, rodený Američan dokázal tú istú vetu povedať oveľa rýchlejšie. Zdanie vás neklame. Britská angličtina skutočne niektoré slová naťahuje. Porovnajte výslovnosť samohlások v nasledujúcich slovách, skúste si ich sami povedať v oboch varietach, a sami uvidíte, že v americkej vám to pôjde o čosi rýchlejšie.

Slovo Britská výslovnosť Americká výslovnosť Slovenský preklad
bar /bɑː/ /bɑr/ bar
shoe /ʃuː/ /ʃu/ topánka
need /ni:d/ /nid/ potrebovať

Ďalším rozdielom, ktorý sa dá rozoznať na prvé počutie je americká tendencia vypúšťať spoluhlásku „j“, keď sa vo výslovnosti nachádza za spoluhláskami t,d,n,l,z,s. Brit ju na rozdiel od Američana jasne vysloví.

Slovo Britská výslovnosť Americká výslovnosť Slovenský preklad
new /nju:/ /nu:/ nový
stew /stjuː/ /stuː/ dusené mäso a zelenina
duty /dju:ti/ /duti/ povinnosť

Rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou v gramatike

O čosi zložitejšie je to s britskou a americkou angličtinou z pohľadu gramatiky. Aj keď sú rozdiely malé, nie sú zanedbateľné.

Rozdiel pri slovese to have

Napríklad sloveso mať. Zatiaľ čo Briti používajú na vyjadrenie niečoho, čo vlastnia sloveso „have got“ („I have got a book.“), Američania používajú iba „have“ alebo aj samotné „got“ („I have a book.“ alebo „I got a book.“). Pozor: sloveso „have got“ sa používa aj v americkej angličtine, predovšetkým vo význame „musieť“ („I have got to go“ – Musím ísť.)

Rozdiely pri predprítomnom čase (Present Perfect)

Rozdiel je aj v používaní predprítomného času, napríklad Briti používajú v predprítomnom čase sloveso „have“ (I have just arrived – Práve som prišiel). V USA sa zaobídu bez tohto slovesa, a tak ich veta znie jednoduchšie – I just arrived.

Rozdiely pri nepravidelných slovesách

V gramatike nájdeme rozdiely aj pri niektorých nepravidelných slovesách, napríklad:

Britská angličtina Americká angličtina Slovenský preklad
burn - burnt - burnt burn - burned - burned páliť
dive - dived - dived dive - dove – dived potápať sa
dream - dreamt - dreamt dream - dreamed - dreamed snívať
learn - learnt - learnt learn - learned - learned učiť sa
smell - smellt - smellt smell - smelled - smelled cítiť (nosom)
spill - spilt - spilt spill - spilled - spilled rozliať

Dôležitý rozdiel je v často používanom slovese get. V britskej angličtine má tvar get – got – got. V Amerike používajú verziu get – got – gotten. Rovnako ale platí, že vlastníctvo sa ním v americkej angličtine v spojení s have vytvoriť nedá. Veta “I have gotten a book” teda nie je správna v žiadnej krajine.

Rozdiel pri používaní predložiek

Aj tak banálna vec ako predložka dokáže narobiť zmätok a aj keď americká a britská angličtina zdieľajú väčšinu z nich, niektoré frázy sa vďaka nim rozchádzajú.

rozdiely v gramatike v americkej a britskej angličtine

Britská angličtina Americká angličtina Slovenský preklad
in the street on the street na ulici
enrol on a course enroll in a course prihlásiť sa na kurz
fill in a form fill out a form vyplniť formulár
call on +421123456 call at +421123456 zavolať na +421123456
meet somebody meet with somebody stretnúť sa s niekým (dohodnutá schôdzka)

Rozdiel pri towards a toward

Tieto prípony často študenti a študentky angličtiny nevedia rozlíšiť. Ich použitie však nie je úplne zameniteľné. Plná forma, teda -wards je typická pre Britániu a skrátená forma -ward sa používa v Amerike. Platí tak, že idete towards your flat ale toward your apartment.

Rozdiely pri hromadných podstatných menách

Pri hromadných podstatných menách sú takisto odlišnosti. Napríklad slová team (tím) či comitee (komisia) sú v britskej angličtine považované za množné aj jednotné číslo, pričom vo väčšine prípadov sa prikláňajú skôr k množnému číslu, ktorým poukazujú na viacero členov danej skupiny. V USA sa výhradne používajú v singulári, nakoľko danú skupinu považujú za jeden celok.

Rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou v slovnej zásobe

Ak hovoríme o rozdieloch medzi britskou a americkou angličtinou, ďalšou záludnosťou je rozhodne slovná zásoba. V nejednom prípade sa totiž na pomenovanie tej istej veci v britskej a americkej angličtine používajú rozdielne slová.

rozdiely vo význame slov v americkej a britskej angličtine

Niekedy sú tieto slová špecifické len pre jeden jazykový variant. Problém nastáva, keď sa dané slovo používa v oboch variantoch, ale v úplne odlišnom význame, ako napríklad:

rozdiely výslovnosti v americkej a britskej angličtiny

Britská angličtina Americká angličtina Slovenský preklad
 
oblečenie
cap hat šiltovka
handbag purse kabelka
pullover, jumper sweater sveter, pulóver
pyjamas pajamas pyžamo
swimming suit bathing suit plavky
trousers pants nohavice
trainers sneakers tenisky
waistcoat vest vesta
 
jedlo
aubergine eggplant baklažán
biscuit cookie sušienka
courgette zucchini cuketa
jam jelly džem
maize corn kukurica
plain flour all-purpose flour hladká múka
plain chocolate dark chocolate horká čokoláda
scone biscuit jemné (čajové) pečivo
sweets candy cukríky
 
bývanie
block of flats apartment building bytovka
bath bathtub vaňa
trash bin trash can smetný kôš
garden yard záhrada za domom
lift elevator výťah
tap faucet vodovodná batéria
wardrobe closet skriňa
 
doprava
boot trunk kufor (auta)
bonnet hood kapota
gear-lever gearshift riadiaca páka
motorbike motorcycle motorka
motorway freeway, interstate (highway) diaľnica*
lorry truck nákladné auto
luggage baggage batožina
railway railroad železnica, železničná trať
pavement side walk chodník
petrol gas benzín
return ticket round-trip ticket spiatočný lístok
single ticket one-way ticket jednosmerný lístok
windscreen windshield čelné sklo
iné
autumn fall jeseň
film movie film
football soccer futbal
holiday vacation prázdniny
mark grade známka
post mail pošta
reception front-desk recepcia
torch flashlight baterka (svietidlo)
university college univerzita

*Systém ciest v Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch je rozdielny od nášho. Existuje preto mnoho ďalších názvov, ktoré by sme v slovenčine preložili ako diaľnica a ktoré majú v daných krajinách svoje špecifické použitia. Viac sa dočítate napr. na stránke Oxford Learner’s Dictionary v časti Culture.

Rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou vo frázach a idiómoch

Dostávame sa k asi najzaujímavejšej časti jazyka, a síce ku frázam a idiómom. Tie dokážu ozvláštniť každý jazyk a dodať mu jeho typický ráz. Angličtina je na ne nesmierne bohatá. Niektoré z nich podľahli diferenciácii medzi starým a novým kontinentom a rozlíšili sa - niekedy iba trochu a niekedy padlo americké jabĺčko od britského stromu poriadne ďaleko.

Britská angličtina Americká angličtina Slovenský preklad
blow your own trumpet blow/toot your own horn chváliť, vystatovať sa
flog a dead horse beat a dead horse mlátiť prázdnu slamu, pod snehom kosiť
put a spanner in the works throw a (monkey) wrench into something niečo pokaziť
sweep under the carpet sweep under the rug zamiesť pod koberec
a storm in a teacup a tempest in a teapot búrka v pohári vody
take the biscuit take the cake nasadiť niečomu korunu (byť ten najhorší, najprekvapivejší, atď.)
take it with a pinch of salt take it with a grain of salt vziať niečo s rezervou
not by a long chalk not by a long shot ani zďaleka

Pri prekladoch do angličtiny sa preto odporúča špecifikovať, akému cieľovému publiku bude text určený.

A čo vy? Ktorú angličtinu bežne používate? Znie vám lepšie britská alebo americká?

 
Tomáš Eštok
Assistant project manager

V LEXIKE som začal pracovať v roku 2020 počas štúdia prekladateľstva a tlmočníctva, pričom katalyzátorom všetkých týchto rozhodnutí bola moja láska k anglickému jazyku. Mojím cieľom v LEXIKE je získať praktické skúsenosti a ďalej rozvíjať svoje schopnosti, aby som sa jedného dňa mohol zaradiť medzi skúsených prekladateľov. Obzvlášť ma nadchla americká angličtina spolu s americkou literatúrou a kultúrou, čo sa do istej miery môže odraziť aj v mojich blogových príspevkoch.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *