Ako na overenie dokumentov na použitie v zahraničí

Lívia Moravčíková Ciferník12.07.2019 Pre zákazníkov – Úradné preklady Čas čítania: 6 min.
dokument s pečiatkou na mape sveta
Čas čítania 6 min

O tom, aký je rozdiel medzi apostilou, superlegalizáciu a osvedčením, resp. overením dokumentu sme si povedali v minulom článku. Samotný proces overovania sa v praxi líši v závislosti od dokumentu a tiež krajiny, v ktorej dokument chcete použiť.

Rozdiely sú najmä v tom, koľko stupňov overenia potrebujete a ktorá inštitúcia váš dokument môže overiť.

Úradný preklad

Ak potrebujete doklad použiť v zahraničí, budete potrebovať úradný preklad daného dokumentu. Úradný preklad môže na Slovensku vyhotoviť iba prekladateľ, ktorý zložil skúšky Ministerstva spravodlivosti SR.

Preložený text sa trojfarebnou stužkou zviaže s dokumentom v pôvodnom jazyku. Dokumenty s obmedzenou časovou platnosťou (napr. výpis z registra trestov) alebo dokumenty, ktoré je možné vystaviť opakovane (napr. rodný alebo sobášny list), je možné zviazať s originálom. Vysvedčenia, diplomy a ďalšie jedinečné dokumenty odporúčame zväzovať s notársky overenou kópiou, aby sa nepoškodil originál.

Overenie dokumentu

To, či a aký stupeň overenia potrebujete závisí od toho, v akej krajine dokument plánujete použiť:

1. Krajina, s ktorou má Slovensko podpísanú dvojstrannú medzinárodnú zmluvu o právnej pomoci >> postačuje úradný preklad.

(Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká Republika, Čierna Hora, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Jemen, Kazachstan, Kuba, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Mongolsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Severná KóreaSlovinsko, Srbsko, Sýria, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Uzbekistan, Vietnam.)

 

2. Krajina, ktorá podpísala Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961, tzv. Haagsky dohovor >> potrebná apostilácia. (Zoznam krajín nájdete tu.)

Postup overenia dokladov pre členské krajiny haagskeho dohovoru

 

3. Ostatné krajiny >> potrebná superlegalizácia.

Postup overenia dokladov pre nečlenské krajiny haagskeho dohovoru

 

Na mape nižšie si môžete pozrieť, aký typ overenia potrebujete do konkrétnych krajín.

Od 16. 2. 2019 sú niektoré typy verejných listín vydaných v členských štátoch EÚ oslobodené od všetkých foriem overovania.  Viac informácií nájdete tu.

Poďme sa pozrieť na konkrétne príklady a postupy vyššieho overenia najpoužívanejších dokumentov, aby ste sa na tento úkon mohli lepšie pripraviť.
(Pre istotu si však vždy vopred overte, aký typ overenia je potrebný pre danú krajinu a váš dokument.)

Matričný doklad: rodný list, sobášny list, úmrtný list

Postup osvedčenia pre členské štáty Haagskeho dohovoru

 • Originál aktuálneho matričného dokladu získate na matričnom úrade.
 • Matričný doklad osvedčí okresný úrad (príslušný k matrike, ktorá doklad vydala) apostilou.
 • Rodný, úmrtný alebo sobášny list si necháte úradne preložiť.
 • Úradný preklad osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.

Postup osvedčenia do ostatných krajín

 • Originál aktuálneho matričného dokladu získate na matričnom úrade.
 • Matričný doklad osvedčí okresný úrad (príslušný k matrike, ktorá doklad vydala) apostilou.
 • Doklad legalizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej MZVEZ SR).
 • Legalizovaný doklad si necháte úradne preložiť.
 • Úradný preklad osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.
 • Osvedčený úradný preklad matričného dokladu overí konzulárny odbor MZVEZ SR.
 • Následne požiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, v ktorom bude doklad použitý.

Pozor: Väčšina cudzích štátov uznáva len matričné doklady, ktoré nie sú staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich vydania. Pred samotným overením si radšej na veľvyslanectve overte presné podmienky.

Doklad o vzdelaní: vysvedčenie, diplom, potvrdenie o návšteve školy

Postup osvedčenia pre členské štáty Haagskeho dohovoru

 • Doklady o vzdelaní vydané základnými, strednými či vysokými školami vám osvedčí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky apostilou.
 • Kópiu originálneho dokladu s prvotným osvedčením Ministerstva školstva Slovenskej republiky predložte na overenie notárovi.
 • Pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd apostilou.
 • Takto osvedčený doklad o vzdelaní si dajte úradne preložiť.
 • Úradný preklad dokladu o vzdelaní osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.

Postup osvedčenia do ostatných krajín

 • Doklady o vzdelaní vydané základnými, strednými či vysokými školami vám osvedčí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky apostilou.
 • Kópiu originálneho dokladu s prvotným osvedčením Ministerstva školstva Slovenskej republiky predložte na overenie notárovi.
 • Pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd apostilou.
 • Overenú kópiu dokladu o vzdelaní overí konzulárny odbor MZVEZ SR.
 • Takto osvedčený doklad o vzdelaní si dajte úradne preložiť.
 • Úradný preklad osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.
 • Osvedčený úradný preklad dokladu o vzdelaní overí konzulárny odbor MZVEZ SR.
 • Následne požiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, v ktorom bude doklad použitý.

Pozn.: Doklady o vzdelaní so zdravotníckym zameraním overuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Doklady o vzdelaní vydané vojenskými školami podliehajú overeniu Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

Výpis z registra trestov

Postup osvedčenia pre členské štáty Haagskeho dohovoru

 • Originál výpisu z registra trestov získate na pobočke Slovenskej pošty, príp. na Generálnej prokuratúre SR.
 • Výpis z registra trestov osvedčí Generálna prokuratúra (Register trestov Generálnej prokuratúry SR v Bratislave).
 • Následne výpis apostiluje konzulárny odbor MZVEZ SR.
 • Z osvedčeného výpisu z registra trestov si nechajte vyhotoviť úradný preklad.
 • Úradný preklad výpisu z registra trestov osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.

Postup osvedčenia do ostatných krajín

 • Originál výpisu z registra trestov získate na pobočke Slovenskej pošty, príp. na Generálnej prokuratúre SR.
 • Výpis z registra trestov osvedčí Generálna prokuratúra (Register trestov Generálnej prokuratúry SR v Bratislave).
 • Následne výpis apostiluje konzulárny odbor MZVEZ SR.
 • Z osvedčeného výpisu z registra trestov si nechajte vyhotoviť úradný preklad.
 • Úradný preklad osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.
 • Osvedčený úradný preklad výpisu z registra trestov overí konzulárny odbor MZVEZ SR.
 • Následne požiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, v ktorom bude výpis použitý.

Výpis z obchodného registra

Postup osvedčenia pre členské štáty Haagskeho dohovoru

 • Výpis z obchodného registra získate na príslušnom okresnom súde alebo u notára.
 • Originál výpisu osvedčí príslušný krajský súd apostilou.
 • Z osvedčeného výpisu z obchodného registra si nechajte vyhotoviť úradný preklad.
 • Úradný preklad osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.

Postup osvedčenia do ostatných krajín

 • Výpis z obchodného registra získate na príslušnom okresnom súde alebo u notára.
 • Originál výpisu z obchodného registra osvedčí príslušný krajský súd apostilou.
 • Výpis legalizuje MZVEZ SR.
 • Z osvedčeného výpisu z obchodného registra si nechajte vyhotoviť úradný preklad.
 • Úradný preklad osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.
 • Osvedčený úradný preklad výpisu z obchodného registra overí konzulárny odbor MZVEZ SR.
 • Následne požiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, v ktorom bude výpis použitý.

Živnostenský list

Postup osvedčenia pre členské štáty Haagskeho dohovoru

 • Živnostenský list vám vydá príslušný okresný úrad.
 • Originál živnostenského listu osvedčí Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky apostilou.
 • Z overeného živnostenského listu si nechajte vyhotoviť úradný preklad.
 • Úradný preklad živnostenského listu osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.

Postup osvedčenia do ostatných krajín

 • Živnostenský list vám vydá príslušný okresný úrad.
 • Originál živnostenského listu osvedčí Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky apostilou.
 • Živnostenský list legalizuje MZVEZ SR.
 • Z overeného živnostenského listu si nechajte vyhotoviť úradný preklad.
 • Úradný preklad živnostenského listu osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.
 • Osvedčený úradný preklad živnostenského listu overí konzulárny odbor MZVEZ SR.
 • Následne požiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, v ktorom bude listina použitá.

Rozvodový rozsudok, potvrdenie o rozvode

Postup osvedčenia pre členské štáty Haagskeho dohovoru

 • Originál rozvodového rozsudku s vyznačením právoplatnosti, príp. potvrdenie o rozvode získate na okresnom súde, kde prebehlo rozvodové konanie.
 • Doklad osvedčí príslušný krajský súd apostilou.
 • Takto osvedčený doklad si dajte úradne preložiť.
 • Úradný preklad osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.

Postup osvedčenia do ostatných krajín

 • Originál rozvodového rozsudku s vyznačením právoplatnosti, príp. potvrdenie o rozvode získate na okresnom súde, kde prebehlo rozvodové konanie.
 • Doklad osvedčí príslušný krajský súd apostilou.
 • Osvedčený doklad legalizuje MZVEZ SR.
 • Takto osvedčený doklad si dajte úradne preložiť.
 • Úradný preklad osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.
 • Osvedčený úradný preklad dokumentu overí konzulárny odbor MZVEZ SR.
 • Následne požiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, v ktorom bude dokument použitý.

Potvrdenie o pobyte

Postup osvedčenia pre členské štáty Haagskeho dohovoru

 • Pre slovenských občanov vydáva potvrdenie o pobyte Ohlasovňa pobytu pri úradoch samosprávy.
 • Originál potvrdenia apostiluje okresný úrad.
 • Potvrdenie si nechajte úradne preložiť.
 • Úradný preklad osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.

Postup osvedčenia do ostatných krajín

 • Pre slovenských občanov vydáva potvrdenie o pobyte Ohlasovňa pobytu pri úradoch samosprávy.
 • Originál potvrdenia apostiluje okresný úrad.
 • Potvrdenie legalizuje konzulárny odbor MZVEZ SR.
 • Potvrdenie si nechajte úradne preložiť.
 • Úradný preklad osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.
 • Osvedčený úradný preklad potvrdenia overí konzulárny odbor MZVEZ SR.
 • Následne požiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, v ktorom bude potvrdenie použité.

Pozor: Potvrdenia o pobyte pre cudzincov žijúcich na Slovensku vydáva Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru, kde občan má/mal udelený pobyt. Toto potvrdenie musí byť osvedčené oprávneným pracovníkom Oddelenia cudzineckej polície PZ. Následne potvrdenie osvedčí konzulárny odbor MZVEZ SR.

Lekárska správa

Postup osvedčenia pre členské štáty Haagskeho dohovoru

 • Originál lekárskej správy apostiluje Ministerstvo zdravotníctva SR.
 • Lekársku správu si dajte úradne preložiť.
 • Úradný preklad lekárskej správy osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.

Postup osvedčenia do ostatných krajín

 • Originál lekárskej správy apostiluje Ministerstvo zdravotníctva SR.
 • Lekársku správu následne legalizuje konzulárny odbor MZVEZ SR.
 • Lekársku správu si dajte úradne preložiť.
 • Úradný preklad lekárskej správy osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.
 • Osvedčený úradný preklad lekárskej správy overí konzulárny odbor MZVEZ SR.
 • Následne požiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, v ktorom bude správa použitá.

Plná moc, čestné vyhlásenie

Postup osvedčenia pre členské štáty Haagskeho dohovoru

 • Originál splnomocnenia, resp. čestného vyhlásenia fyzickej osoby podpíše osoba pred notárom.
 • Pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd apostilou.
 • Osvedčený dokument si dajte úradne preložiť.
 • Úradný preklad splnomocnenia, resp. čestného vyhlásenia osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.

Postup osvedčenia do ostatných krajín

 • Originál splnomocnenia, resp. čestného vyhlásenia fyzickej osoby podpíše osoba pred notárom.
 • Pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd apostilou.
 • Dokument legalizuje konzulárny odbor MZVEZ SR.
 • Osvedčený dokument si dajte úradne preložiť.
 • Úradný preklad splnomocnenia, resp. čestného vyhlásenia osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.
 • Osvedčený úradný preklad dokumentu overí konzulárny odbor MZVEZ SR.
 • Následne požiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, v ktorom bude dokument použitý.

Pozor: Ak ide o plnú moc, čestné vyhlásenie či iný dokument (napr. prehlásenie, zmluva, obchodná listina, stanovy) právnickej osoby, je po osvedčení podpisu a pečiatky notára potrebné aj potvrdenie od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory o existencii podnikateľského subjektu.   

Informácie nájdete aj na stránke MZVEZ SR.
 
Lívia Moravčíková
Lívia Moravčíková
Project manager

V LEXIKE som začala pracovať ešte počas štúdia na vysokej škole v roku 2006. V čase, keď sa len rozbiehala e-mailová komunikácia a fax bol bežným komunikačným nástrojom. Rodinná atmosféra mi prirástla k srdcu a LEXIKU som si zamilovala. Niekoľko rokov som sedela na front desku, kde som zabezpečovala úradné preklady. Z tejto pozície som neskôr prešla na pozíciu projektovej manažérky. Tam som mala na starosti neúradné (odborné) preklady, tlmočnícke projekty a ďalšie jazykové služby. Rovnako som sa venovala zaúčaniu nových kolegov a tiež tvorbe internej dokumentácie, aby bolo vo všetkom, čo robíme, jasno. 🙂

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *