Všetko, čo ste chceli vedieť o jazykovej korektúre, ale báli ste sa opýtať 

Paula Záthurecká Ciferník24.02.2021 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 4 min.
korektury textu
Čas čítania 4 min

S pojmom jazyková korektúra sa bezpochyby stretol už každý, no napriek tomu mnohým nie je jasné, čo presne si pod prácou korektora predstaviť a na čo vlastne jazyková korektúra slúži. V tomto blogu sa vám teda pokúsim poskytnúť odpovede na najčastejšie otázky.

Čo je (jazyková) korektúra textu?

Zjednodušene povedané, jazyková korektúra je finálna jazyková kontrola textu pred publikáciou. Nie je to však len o oprave preklepov a doplnení čiarok. Korektúra minimalizuje akékoľvek lingvistické nedostatky a zároveň zabezpečuje dobrú čitateľnosť a prirodzené znenie textu.

V prípade prekladov korektor nepracuje s originálom. Sústredí sa výlučne na výsledný text. Okrem formálnej stránky prekladu korektor:

 • dohliada na obsahovú stránku,
 • upozorňuje na logické či faktické chyby, ktoré sa v texte mohli vyskytnúť,
 • kontroluje správnosť gramatických väzieb, slovosled a štylistiku.

Prečo je jazyková korektúra potrebná?

Písaný text, či už v tlačenej alebo elektronickej forme, je vašou vizitkou. V prípade, že sa textom prezentujete pred potenciálnym klientom, mali by ste byť obzvlášť opatrní. Ani tým najpútavejším a najoriginálnejším obsahom nedosiahnete požadovaný efekt, pokiaľ sa v texte budú vyskytovať gramatické nedostatky.

Neplatí to iba pre marketingové texty. Pokiaľ má akýkoľvek dokument pôsobiť profesionálne, očakáva sa, že bude bez chyby. Nezrozumiteľný text či chýbajúca interpunkcia s najväčšou pravdepodobnosťou zákazníka odradia.

Kto je korektor?

Jazykový korektor by mal byť:

 • Rodený hovoriaci daného jazyka – dokonalá znalosť materinského jazyka, pravopisu a gramatiky je jedným z hlavných predpokladov pre prácu jazykového korektora.
 • Profesionálny lingvista – korektor by mal mať cit pre jazyk a štylistiku. Musí sa neustále vzdelávať, pretože pravidlá jazyka sa priebežne menia a prispôsobujú novým spoločenským potrebám.
 • Niekto iný ako autor textu – je pravdepodobnejšie, že chyby v texte si všimne druhý pár očí, ktorý text nepozná.

V neposlednom rade musí mať korektor cit pre detail. Ďalšou dôležitou zručnosťou je schopnosť pracovať so slovníkmi a rôznymi softvérovými nástrojmi, ktoré mu pri práci pomáhajú.

Čo je proofreading a aký je rozdiel medzi jazykovou korektúrou a proofreadingom?

Žiaden. V oboch prípadoch ide o kontrolu a korekciu textu rodeným hovoriacim. V prípade prekladov do cudzieho jazyka sa zvykne korektúra označovať anglickým výrazom „proofreading“. Význam je však totožný.

Práve pri prekladoch je dobré si uvedomiť, že prekladateľ nemusí byť rodený hovoriaci jazyka, do ktorého prekladá. Navyše, prekladateľ pracuje s dvoma jazykmi (zdrojovým a cieľovým). Treba preto počítať s tým, že štylistika prekladu môže byť ovplyvnená práve zdrojovým textom.

Obzvlášť preto je korektúra prekladu prakticky nevyhnutnosťou. Ani ten najlepší prekladateľ nedokáže text v cudzom jazyku sformulovať tak, ako by to urobil rodený hovoriaci. Profesionálny korektor však text učeše tak, aby znel prirodzene v cieľovom prostredí.

Kontrola pravopisu a online korektúra – užitočný, no nie vševediaci pomocník

Softvérové nástroje a hoci aj obyčajná kontrola pravopisu v textových editoroch, napríklad vo Worde, sú bezpochyby užitočným pomocníkom. Zďaleka však nie sú 100 % presné. Opravia síce preklepy, nespisovné výrazy či niektoré gramatické chyby, na veľa typov chýb sú však prikrátke a nemožno sa na ne spoliehať.

Aký druh korektúry je vhodný pre môj text?

Existuje niekoľko druhov korektúr a každá z nich spĺňa iný cieľ pri kontrole textu. V niektorých prípadoch je dokonca žiaduce skombinovať viacero typov korektúr.

Jazyková korektúra (proofreading)

Štandardnú jazykovú korektúru využijete najmä pri textoch určených na publikáciu, teda pri rôznych brožúrach, marketingových textoch, letákoch či pri webových stránkach.

Ako už bolo povedané, korektor vychytáva posledné chyby v texte, upravuje štylistiku a gramatiku. Nemal by však zásadným spôsobom zasahovať do obsahu. Vykonáva skôr nevyhnutné zmeny, aby bol text správny, plynulý a zrozumiteľný.

jazyková korektúra

Predtlačová korektúra

Predtlačová korektúra – ako už samotný názov napovedá – je dôležitá pri textoch, ktoré sú určené do tlače. Týka sa to najmä brožúr, letákov, katalógov a časopisov.

Na rozdiel od bežnej jazykovej korektúry sa predtlačová korektúra nevykonáva v editovateľnej forme dokumentu, ale až po zalomení textu do tlače. V tomto prípade sa korektor sústredí hlavne na grafickú stránku textu, jednotnosť fontov, rozloženie textu a na chyby, ktoré vznikajú pri zalamovaní, ako napr. nesprávne rozdelenie slov na konci riadkov, preklepy či chýbajúci text.

predtlačová korektura

Revízia (porovnávacia korektúra)

Revíziu využijete najmä po preklade rozličných návodov, zmlúv, produktových listov, účtovných uzávierok alebo správ z auditu.

Na rozdiel od ostatných druhov korektúr sa pri revízii porovnáva preložený text s originálom. Revízor teda musí dokonale ovládať nielen cieľový jazyk, ale aj jazyk originálu. Nejde však o opravu zlého prekladu. Revízor sa zameriava na jeho úplnosť, presnosť, použitú terminológiu a správnu gramatiku. Preklad s revíziou spĺňa požiadavky normy ISO 17100.

preklad s revíziou (porovnávacia korektúra)

Transkreácia (štylistická korektúra)

Zaujímavou možnosťou pre marketingové a reklamné texty, ako sú blogy, slogany, newslettre alebo príspevky na sociálne siete, je transkreácia.

Transkreácia je akousi nadstavbou štandardnej jazykovej korektúry, pri ktorej sa dôraz kladie na štylistickú stránku textu. Okrem kontroly pravopisu a gramatiky zahŕňa aj tvorivejšiu úpravu textu tak, aby oslovila cieľovú skupinu. Dôraz sa kladie na výsledný efekt na čitateľa. Podstatou je zachovať pôvodnú myšlienku, pričom forma pôvodného textu sa môže výrazne meniť, aby text pôsobil čo najprirodzenejšie.

transkreácia - štylistická korektúra

Máte záujem o korektúru angličtiny, češtiny, slovenčiny či iného jazyka? Chcete svoj text vyšperkovať, no váhate, ktorý typ korektúry potrebujete? Kontaktujte nás, ochotne vám pomôžeme.

Potrebujete jazykovú korektúru?

Objednajte si ju online!

   
  Paula Záthurecká
  Paula Záthurecká
  Project manager

  K LEXIKE som sa pripojila v roku 2019. Napriek tomu, že som sa po štúdiu prekladateľstva a tlmočníctva nevenovala priamo prekladom, začala som pracovať v oblasti úzko spätej s publikáciami, v ktorej sa kládol dôraz najmä na kvalitu textu. Práca na pozícii projektového manažéra v LEXIKE bola pre mňa príležitosťou vrátiť sa naspäť k svojmu zameraniu, získať prehľad o moderných technológiách a procesoch v prekladateľskom odvetví a pozrieť sa na preklady aj z „druhej strany“. Mojou zodpovednosťou v LEXIKE je najmä koordinácia priebehu prekladateľských projektov, komunikácia so zákazníkmi a prekladateľmi, či príprava textov na preklad.

  Čítaj viac  Páči sa vám čo píšeme?
  Povedzte to ďalej!

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *