Najčastejšie úradne prekladané dokumenty

Jednoducho a rýchlo: vaše osobné či firemné dokumenty pre vás úradne preložíme do európskych a ázijských jazykov a tiež do slovenčiny.

Úradný preklad sa používa na oficiálne zdokladovanie skutočností vo formálnom styku so štátnou správou či inými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.

Úradné preklady získate osobne na našej pobočke v Bratislave:
Miletičova 21, Bratislava
Otváracie hodiny: Pon – Pia: 8:30 – 17:00

S nami vybavíte všetko aj na diaľku:
- Úradný preklad objednáte e-mailom na info@lexika.sk alebo telefonicky 02/501 067 00.
- Cenovú ponuku vám pripravíme podľa skenu prekladaného dokumentu do 30 minút.
- Hotový úradný preklad vám zašleme poštou alebo kuriérom na ľubovoľnú adresu na Slovensku či v inej krajine.

Úradne pre vás preložíme

Objednajte online

apostil

atest

bankový výpis

certifikát

cestovný pas

čestné prehlásenie

daňové priznanie

diplom

faktúra

licencia

notárska doložka

notárska zápisnica

občiansky preukaz

obchodný dokument

objednávka

odhláška vozidla

osvedčenie o dedičstve

osvedčenie o evidencii vozidla

overenie podpisu

policajná správa

potvrdenie o návšteve školy

potvrdenie o trvalom pobyte

prepúšťacia správa

referenčný list

rodný list

rozhodnutie spoločníkov

sobášny list

splnomocnenie

súdne rozhodnutie/rozsudok/uznesenie

súhlas so spracovaním osobných údajov

technický preukaz

tendrová a súťažná dokumentácia

účtovná závierka

úmrtný list

vodičský preukaz

vyhlásenie

výkaz ziskov a strát

výpis z registra trestov

výpis z obchodného registra

vysvedčenie

zakladateľské dokumenty

zápisnica

závet

zmluva

znalecký posudok

žiadosť

živnostenský list

a ďalšie

Kedy potrebujem úradný preklad?

Doklady o vzdelaní (diplomy, vysvedčenia) – úradný preklad vysvedčení alebo diplomov sa najčastejšie požaduje pri pokračovaní v štúdiu, resp. pri prestupe na zahraničnú univerzitu. Úradný preklad dokladov o vzdelaní využijete aj na preukázanie dosiahnutej kvalifikácie pri žiadosti o zamestnanie v zahraničí.

Rodný list  – pri narodení dieťaťa v zahraničí je potrebné rodný list úradne preložiť, ak žiadate o vydanie slovenského rodného listu. Úradný preklad vášho rodného listu budete potrebovať napríklad pri uzatváraní manželstva v zahraničí.

Sobášny list – úradný preklad sobášneho listu budete potrebovať pri uznávaní platnosti sobáša uzatvoreného v zahraničí.

Lekárske správy – pri liečbe v zahraničí alebo pri komunikácii s poisťovňou sa využívajú úradné preklady lekárskych správ, ktoré zaručujú jednotný obsah dokumentu.

Výpis z obchodného registra – ak potrebujete použiť výpis z obchodného registra na oficiálne účely vo formálnom cezhraničnom styku je potrebné zaobstarať si úradný preklad výpisu z obchodného registra.

Technické preukazy – úradný preklad technického preukazu je potrebný napríklad v prípade kúpy motorového vozidla zo zahraničia.

Zmluvy – pri obchodovaní so zahraničnými subjektmi je vhodné zabezpečiť si úradný preklad zmlúv, ktorý môže byť nápomocní napríklad pri riešení prípadných súdnych sporov.

Čo je úradný preklad?

Pri úradnom preklade sa preložený a vytlačený text zviaže trojfarebnou stužkou spolu s originálom, resp. notársky overenou fotokópiou dokumentu v pôvodnom jazyku, podobne ako keď notár zväzuje dokument.

K zväzku prekladateľ pripojí svoje písomné vyhlásenie, ktoré potvrdzuje, že obsah textu v oboch jazykoch sa zhoduje, podpíše sa a doplní odtlačok svojej pečiatky so štátnym znakom.

Kto vykonáva úradný preklad?

Úradný preklad môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý úspešne zložil jazykové a odborné skúšky. Takýto prekladateľ musí byť zapísaný v zozname prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Aké jazyky prekladáme?

Úradné preklady najčastejšie vyhotovujeme v týchto jazykových kombináciách:

Kedy potrebujem úradný preklad?

V prípade, že vás druhá strana požiada o zdokladovanie skutočností pre formálne účely, vo všeobecnosti platí, že budete potrebovať úradný preklad (známy aj ako súdny preklad, preklad s pečiatkou, overený preklad).

Ak preklad uvedených dokumentov slúži iba na informatívne účely a nebude použitý vo formálnom styku na dokladovanie skutočností, postačí vám aj vyhotovenie bežného prekladu.

Aký bude termín dodania?

Úradné preklady do väčšiny jazykov vám zabezpečíme do 3 pracovných dní. Ak preklad potrebujete skôr, za príplatok vám ho dodáme najneskôr do 24 hodín.

Dodanie úradného prekladu

Úradný preklad v tlačenej podobe si môžete vyzdvihnúť osobne v našej kancelárii v Bratislave.

Ak nemáte možnosť vyzdvihnúť si preklad osobne, zašleme vám ho poštou alebo kuriérom na vami určenú adresu v rámci Slovenska i po celom svete.

Úradný preklad v elektronickej podobe vám zašleme e-mailom.

Máte záujem o úradný preklad?

Napíšte nám, pripravíme Vám cenovú ponuku.